کاربر:

cuichungman

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های cuichungman شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
10/05/2018 囧樣 [yue] 囧樣 تلفظ 0 رأی
10/05/2018 恩賜 [yue] 恩賜 تلفظ 0 رأی
10/05/2018 錯處 [yue] 錯處 تلفظ 0 رأی
10/05/2018 [yue] 浪 تلفظ 0 رأی
10/05/2018 [yue] 佩 تلفظ 0 رأی
24/03/2018 aTV [yue] aTV تلفظ 0 رأی
24/03/2018 Now TV [yue] Now TV تلفظ 0 رأی
24/03/2018 TVS [yue] TVS تلفظ 0 رأی
24/03/2018 i-Cable [yue] i-Cable تلفظ 0 رأی
24/03/2018 GZTV [yue] GZTV تلفظ 0 رأی
24/03/2018 GDTV [yue] GDTV تلفظ 0 رأی
24/03/2018 Google Pixel [yue] Google Pixel تلفظ 0 رأی
24/03/2018 iOS [yue] iOS تلفظ 0 رأی
24/03/2018 macOS [yue] macOS تلفظ 0 رأی
24/03/2018 舌葉音 [yue] 舌葉音 تلفظ 0 رأی
24/03/2018 舌尖音 [yue] 舌尖音 تلفظ 0 رأی
24/03/2018 捲舌音 [yue] 捲舌音 تلفظ 0 رأی
24/03/2018 GPS [yue] GPS تلفظ 0 رأی
24/03/2018 辦公室 [yue] 辦公室 تلفظ 1 رأی
24/03/2018 [yue] 禼 تلفظ 0 رأی
24/03/2018 [yue] 卨 تلفظ 0 رأی
24/03/2018 万俟 [yue] 万俟 تلفظ 0 رأی
24/03/2018 梵唄 [yue] 梵唄 تلفظ 0 رأی
24/03/2018 優惠券 [yue] 優惠券 تلفظ 0 رأی
24/03/2018 coupon [yue] coupon تلفظ 0 رأی
24/03/2018 揈機 [yue] 揈機 تلفظ 0 رأی
23/03/2018 習近平思想 [yue] 習近平思想 تلفظ 0 رأی
23/03/2018 毛澤東思想 [yue] 毛澤東思想 تلفظ 0 رأی
23/03/2018 [yue] 滮 تلفظ 0 رأی
17/03/2018 [yue] 尪 تلفظ 0 رأی