دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
01/06/2017 榛名 [yue] 榛名 تلفظ 0 رأی
01/06/2017 當勞.莊.侵 [yue] 當勞.莊.侵 تلفظ 0 رأی
01/06/2017 剪不斷理還亂 [yue] 剪不斷理還亂 تلفظ 0 رأی
01/06/2017 當勞侵 [yue] 當勞侵 تلفظ 0 رأی
01/06/2017 尖沙咀凱悅酒店 [yue] 尖沙咀凱悅酒店 تلفظ 0 رأی
01/06/2017 [yue] 閣 تلفظ 0 رأی
10/05/2017 九聲六調 [yue] 九聲六調 تلفظ 0 رأی
10/05/2017 遠東地區 [yue] 遠東地區 تلفظ 0 رأی
16/11/2016 鼎盛 [yue] 鼎盛 تلفظ 0 رأی
16/11/2016 山寨 [yue] 山寨 تلفظ 0 رأی
16/11/2016 唔憂 [yue] 唔憂 تلفظ 0 رأی
16/11/2016 世藝 [yue] 世藝 تلفظ 0 رأی
16/11/2016 冇電 [yue] 冇電 تلفظ 0 رأی
16/11/2016 好啦 [yue] 好啦 تلفظ 0 رأی
16/11/2016 早㪗 [yue] 早㪗 تلفظ 0 رأی
16/11/2016 好嘅 [yue] 好嘅 تلفظ 0 رأی
16/11/2016 正體中文 [yue] 正體中文 تلفظ 0 رأی
16/11/2016 粵語拼音 [yue] 粵語拼音 تلفظ 0 رأی
16/11/2016 詞典 [yue] 詞典 تلفظ 0 رأی
16/11/2016 請教 [yue] 請教 تلفظ 0 رأی
16/11/2016 有慢 [yue] 有慢 تلفظ 0 رأی
16/11/2016 問下 [yue] 問下 تلفظ 0 رأی
14/11/2016 見機行事 [yue] 見機行事 تلفظ 0 رأی
14/11/2016 毛沢東 [yue] 毛沢東 تلفظ 0 رأی
14/11/2016 簡単 [yue] 簡単 تلفظ 0 رأی
28/03/2016 神戶 [yue] 神戶 تلفظ 0 رأی
27/03/2016 譁眾取寵 [yue] 譁眾取寵 تلفظ 0 رأی
27/03/2016 幾何圖形 [yue] 幾何圖形 تلفظ 0 رأی
27/03/2016 比較文學 [yue] 比較文學 تلفظ 0 رأی
03/09/2015 國教 [yue] 國教 تلفظ 0 رأی