کاربر:

ceruleanbill

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های ceruleanbill شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
19/10/2017 Death by Captcha [en] Death by Captcha تلفظ 0 رأی
29/04/2016 movable [en] movable تلفظ 0 رأی
17/03/2016 little people [en] little people تلفظ 0 رأی
17/03/2016 aftertaste [en] aftertaste تلفظ 0 رأی
17/03/2016 on demand [en] on demand تلفظ 0 رأی
17/03/2016 Irish Republic [en] Irish Republic تلفظ 0 رأی
11/01/2016 Agrabah [en] Agrabah تلفظ 0 رأی
11/01/2016 greenhouse gas emission [en] greenhouse gas emission تلفظ 0 رأی
09/04/2015 gynandromorphic [en] gynandromorphic تلفظ 0 رأی
09/04/2015 isochron [en] isochron تلفظ 0 رأی
09/04/2015 syllabification [en] syllabification تلفظ 0 رأی
09/04/2015 subjectivization [en] subjectivization تلفظ 0 رأی
09/04/2015 carry-on [en] carry-on تلفظ 1 رأی
09/04/2015 language acquisition device [en] language acquisition device تلفظ 0 رأی
09/04/2015 subcategorization [en] subcategorization تلفظ 0 رأی
09/04/2015 polysynthetic language [en] polysynthetic language تلفظ 0 رأی
09/04/2015 phrase marker [en] phrase marker تلفظ 0 رأی
03/03/2015 Paula Poundstone [en] Paula Poundstone تلفظ 0 رأی
03/03/2015 Philo T. Farnsworth [en] Philo T. Farnsworth تلفظ 1 رأی
03/03/2015 James Florio [en] James Florio تلفظ 0 رأی
03/03/2015 David Paterson [en] David Paterson تلفظ 0 رأی
03/03/2015 David Dinkins [en] David Dinkins تلفظ 0 رأی
24/01/2015 lift a finger [en] lift a finger تلفظ 0 رأی
07/07/2014 stretcher-bearer [en] stretcher-bearer تلفظ 0 رأی
07/07/2014 self-synchronization [en] self-synchronization تلفظ 0 رأی
07/07/2014 neurotechnology [en] neurotechnology تلفظ 0 رأی
07/07/2014 sign of life [en] sign of life تلفظ 0 رأی
25/05/2014 bain [en] bain تلفظ 0 رأی
25/05/2014 bunny rabbit [en] bunny rabbit تلفظ 0 رأی
25/05/2014 zapruder [en] zapruder تلفظ 0 رأی