دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
02/03/2019 atipléis [es] atipléis تلفظ 0 رأی
02/03/2019 asfalté [es] asfalté تلفظ 0 رأی
02/03/2019 prohíjan [es] prohíjan تلفظ 0 رأی
02/03/2019 créticos [es] créticos تلفظ 0 رأی
02/03/2019 rujía [es] rujía تلفظ 0 رأی
02/03/2019 síquicas [es] síquicas تلفظ 0 رأی
02/03/2019 bromeé [es] bromeé تلفظ 0 رأی
02/03/2019 sagú [es] sagú تلفظ 0 رأی
02/03/2019 pepú [es] pepú تلفظ 0 رأی
02/03/2019 pelú [es] pelú تلفظ 0 رأی
02/03/2019 pirú [es] pirú تلفظ 0 رأی
02/03/2019 trascurrí [es] trascurrí تلفظ 0 رأی
02/03/2019 tentativa de suicidio [es] tentativa de suicidio تلفظ 0 رأی
02/03/2019 entre medias de [es] entre medias de تلفظ 0 رأی
02/03/2019 serillos [es] serillos تلفظ 0 رأی
02/03/2019 silicios [es] silicios تلفظ 0 رأی
02/03/2019 simplismos [es] simplismos تلفظ 0 رأی
02/03/2019 amplitudes [es] amplitudes تلفظ 0 رأی
02/03/2019 altitudes [es] altitudes تلفظ 0 رأی
02/03/2019 cristaloide [es] cristaloide تلفظ 0 رأی
02/03/2019 cristaloides [es] cristaloides تلفظ 0 رأی
02/03/2019 parónimas [es] parónimas تلفظ 0 رأی
02/03/2019 conyúdices [es] conyúdices تلفظ 0 رأی
02/03/2019 crustáceas [es] crustáceas تلفظ 0 رأی
02/03/2019 copríncipe [es] copríncipe تلفظ 0 رأی
02/03/2019 coloideas [es] coloideas تلفظ 0 رأی
02/03/2019 cicloideas [es] cicloideas تلفظ 0 رأی
02/03/2019 sordino [es] sordino تلفظ 0 رأی
02/03/2019 palón [es] palón تلفظ 0 رأی
02/03/2019 subreino [es] subreino تلفظ 0 رأی