دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
01/04/2013 Bundesliga-hår [da] Bundesliga-hår تلفظ 0 رأی
14/05/2012 de er her [da] de er her تلفظ 0 رأی
10/05/2012 han [da] han تلفظ 0 رأی
10/05/2012 forbrydelse [da] forbrydelse تلفظ 0 رأی
10/05/2012 udsolgt [da] udsolgt تلفظ 0 رأی
10/05/2012 vagt [da] vagt تلفظ 1 رأی
10/05/2012 palmquist [da] palmquist تلفظ 0 رأی
10/05/2012 kjolen [da] kjolen تلفظ 0 رأی
10/05/2012 Rågeleje [da] Rågeleje تلفظ 0 رأی
10/05/2012 bagatel [da] bagatel تلفظ 0 رأی
10/05/2012 heroppe [da] heroppe تلفظ 0 رأی
10/05/2012 selvlyde [da] selvlyde تلفظ 0 رأی
10/05/2012 vokaler [da] vokaler تلفظ 0 رأی
10/05/2012 åbenhed [da] åbenhed تلفظ 0 رأی
10/05/2012 benægte [da] benægte تلفظ 0 رأی
10/05/2012 grund [da] grund تلفظ 0 رأی
10/05/2012 Bjergegaard [da] Bjergegaard تلفظ 0 رأی
10/05/2012 domino [da] domino تلفظ 0 رأی
10/05/2012 Perlen [da] Perlen تلفظ 0 رأی
10/05/2012 Lina [da] Lina تلفظ 0 رأی
10/05/2012 Glyngøre [da] Glyngøre تلفظ 0 رأی
10/05/2012 Hambrosgade [da] Hambrosgade تلفظ 0 رأی
10/05/2012 Balkonen [da] Balkonen تلفظ 0 رأی
10/05/2012 jydsk [da] jydsk تلفظ 0 رأی
10/05/2012 Nygade [da] Nygade تلفظ 0 رأی
10/05/2012 Lindevej [da] Lindevej تلفظ 0 رأی
10/05/2012 Bryghuset [da] Bryghuset تلفظ 0 رأی
10/05/2012 Blomme [da] Blomme تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
10/05/2012 skørbug [da] skørbug تلفظ 0 رأی
10/05/2012 vitaminmangel [da] vitaminmangel تلفظ 0 رأی