کاربر:

bjarkibjarki

مشترک تلفظ‌های bjarkibjarki شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه رأی‌ها
18/02/2016
skilurðu تلفظ
skilurðu [is] 0 رأی
18/02/2016
bar تلفظ
bar [is] 0 رأی
18/02/2016
illviðri تلفظ
illviðri [is] 0 رأی
18/02/2016
Miðaftann تلفظ
Miðaftann [is] 0 رأی
18/02/2016
vegabréfaeftirlit تلفظ
vegabréfaeftirlit [is] 0 رأی
18/02/2016
meir تلفظ
meir [is] 0 رأی
18/02/2016
gullfalleg تلفظ
gullfalleg [is] 0 رأی
18/02/2016
léleg تلفظ
léleg [is] 0 رأی
18/02/2016
jaðar تلفظ
jaðar [is] 0 رأی
18/02/2016
djúpt تلفظ
djúpt [is] 0 رأی
18/02/2016
sérhljóði تلفظ
sérhljóði [is] 0 رأی
30/06/2015
dagblaði تلفظ
dagblaði [is] 1 رأی
30/06/2015
strákarnir تلفظ
strákarnir [is] 1 رأی
30/06/2015
stúlkur تلفظ
stúlkur [is] 1 رأی
30/06/2015
matseðlinum تلفظ
matseðlinum [is] 1 رأی
30/06/2015
hef تلفظ
hef [is] 1 رأی
30/06/2015
drengurinn تلفظ
drengurinn [is] 1 رأی
30/06/2015
stúlkan تلفظ
stúlkan [is] 2 رأی
30/06/2015
þróun تلفظ
þróun [is] 1 رأی
30/06/2015
líkamning تلفظ
líkamning [is] 1 رأی
30/06/2015
Samningsaðili تلفظ
Samningsaðili [is] 1 رأی
30/06/2015
gír تلفظ
gír [is] 1 رأی
22/06/2015
löggæslumyndavélunum تلفظ
löggæslumyndavélunum [is] 1 رأی
22/06/2015
eldgjá تلفظ
eldgjá [is] 1 رأی
22/06/2015
hryllingur تلفظ
hryllingur [is] 1 رأی
22/06/2015
laut تلفظ
laut [is] 1 رأی
22/06/2015
Hvanndalsbræður تلفظ
Hvanndalsbræður [is] 1 رأی
22/06/2015
Hrist تلفظ
Hrist [is] 1 رأی
22/06/2015
Ingólfsson تلفظ
Ingólfsson [is] 1 رأی
20/06/2015
ráðvilltur تلفظ
ráðvilltur [is] 0 رأی