دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
18/02/2016 skilurðu [is] skilurðu تلفظ 0 رأی
18/02/2016 bar [is] bar تلفظ 0 رأی
18/02/2016 illviðri [is] illviðri تلفظ 0 رأی
18/02/2016 Miðaftann [is] Miðaftann تلفظ 0 رأی
18/02/2016 vegabréfaeftirlit [is] vegabréfaeftirlit تلفظ 0 رأی
18/02/2016 meir [is] meir تلفظ 0 رأی
18/02/2016 gullfalleg [is] gullfalleg تلفظ 0 رأی
18/02/2016 léleg [is] léleg تلفظ 0 رأی
18/02/2016 jaðar [is] jaðar تلفظ 0 رأی
18/02/2016 djúpt [is] djúpt تلفظ 0 رأی
18/02/2016 sérhljóði [is] sérhljóði تلفظ 0 رأی
30/06/2015 dagblaði [is] dagblaði تلفظ 1 رأی
30/06/2015 strákarnir [is] strákarnir تلفظ 1 رأی
30/06/2015 stúlkur [is] stúlkur تلفظ 1 رأی
30/06/2015 matseðlinum [is] matseðlinum تلفظ 1 رأی
30/06/2015 hef [is] hef تلفظ 1 رأی
30/06/2015 drengurinn [is] drengurinn تلفظ 1 رأی
30/06/2015 stúlkan [is] stúlkan تلفظ 2 رأی
30/06/2015 þróun [is] þróun تلفظ 1 رأی
30/06/2015 líkamning [is] líkamning تلفظ 1 رأی
30/06/2015 Samningsaðili [is] Samningsaðili تلفظ 1 رأی
30/06/2015 gír [is] gír تلفظ 1 رأی
22/06/2015 löggæslumyndavélunum [is] löggæslumyndavélunum تلفظ 1 رأی
22/06/2015 eldgjá [is] eldgjá تلفظ 1 رأی
22/06/2015 hryllingur [is] hryllingur تلفظ 1 رأی
22/06/2015 laut [is] laut تلفظ 1 رأی
22/06/2015 Hvanndalsbræður [is] Hvanndalsbræður تلفظ 1 رأی
22/06/2015 Hrist [is] Hrist تلفظ 1 رأی
22/06/2015 Ingólfsson [is] Ingólfsson تلفظ 1 رأی
20/06/2015 ráðvilltur [is] ráðvilltur تلفظ 0 رأی