دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
09/05/2017 Bumbershoot [en] Bumbershoot تلفظ 0 رأی
09/05/2017 Filesand [en] Filesand تلفظ 0 رأی
14/03/2017 puttering [en] puttering تلفظ 1 رأی
14/03/2017 plasmablast [en] plasmablast تلفظ 0 رأی
10/03/2017 skyscrapers [en] skyscrapers تلفظ 0 رأی
10/03/2017 sharon fruit [en] sharon fruit تلفظ 0 رأی
10/03/2017 Auctioning [en] Auctioning تلفظ 1 رأی
10/03/2017 Frosties [en] Frosties تلفظ 0 رأی
08/03/2017 VDSL [en] VDSL تلفظ 0 رأی
08/03/2017 post-sync [en] post-sync تلفظ 1 رأی
08/03/2017 Miranda Hart [en] Miranda Hart تلفظ 0 رأی
08/03/2017 recolour [en] recolour تلفظ 0 رأی
08/03/2017 fraternizing [en] fraternizing تلفظ 0 رأی
21/02/2017 quid pro quo [en] quid pro quo تلفظ 1 رأی
21/02/2017 [zh] 百 تلفظ 1 رأی
21/02/2017 overall [en] overall تلفظ 0 رأی
21/02/2017 Morbillivirus [en] Morbillivirus تلفظ 0 رأی
21/02/2017 emigrate [en] emigrate تلفظ 0 رأی
21/02/2017 Nannie [en] Nannie تلفظ 0 رأی
21/02/2017 Bikram Choudhury [en] Bikram Choudhury تلفظ 0 رأی
21/02/2017 The Shawshank Redemption [en] The Shawshank Redemption تلفظ 0 رأی
21/02/2017 turkey [en] turkey تلفظ 1 رأی
21/02/2017 toning down [en] toning down تلفظ 0 رأی
21/02/2017 Northern Europe [en] Northern Europe تلفظ 0 رأی
21/02/2017 saltbush [en] saltbush تلفظ 0 رأی
21/02/2017 Chugga chugga [en] Chugga chugga تلفظ 0 رأی
21/02/2017 wavy-haired [en] wavy-haired تلفظ 0 رأی
21/02/2017 sanitarist [en] sanitarist تلفظ 0 رأی
21/02/2017 subcontracted [en] subcontracted تلفظ 0 رأی
20/01/2016 tournament [en] tournament تلفظ 0 رأی