دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
20/01/2016 tournament [en] tournament تلفظ 0 رأی
20/01/2016 South America [en] South America تلفظ 0 رأی
15/01/2016 better off [en] better off تلفظ 1 رأی
15/01/2016 Manchurian [en] Manchurian تلفظ 0 رأی
15/01/2016 April [en] April تلفظ 0 رأی
13/01/2016 frontbench [en] frontbench تلفظ 0 رأی
13/01/2016 Radio City Tower [en] Radio City Tower تلفظ 0 رأی
09/01/2016 leading article [en] leading article تلفظ 0 رأی
08/01/2016 parma ham [en] parma ham تلفظ 1 رأی
08/01/2016 more or less [en] more or less تلفظ 0 رأی
02/12/2015 warhorse [en] warhorse تلفظ 1 رأی
02/12/2015 Saint Isaac's Cathedral [en] Saint Isaac's Cathedral تلفظ 0 رأی
02/12/2015 Yuja Wang [en] Yuja Wang تلفظ 1 رأی
02/12/2015 Eddie Kiran [en] Eddie Kiran تلفظ 0 رأی
02/12/2015 family [en] family تلفظ 0 رأی
02/12/2015 George Washington Rains [en] George Washington Rains تلفظ 0 رأی
02/12/2015 shability [en] shability تلفظ 0 رأی
02/12/2015 Frank Lampard [en] Frank Lampard تلفظ 0 رأی
02/12/2015 turkey [en] turkey تلفظ -1 رأی
02/12/2015 court shoes [en] court shoes تلفظ 1 رأی
02/12/2015 heavy-hearted [en] heavy-hearted تلفظ 0 رأی
27/10/2014 Camelot [en] Camelot تلفظ 0 رأی
27/10/2014 reveller [en] reveller تلفظ 0 رأی
27/10/2014 refract [en] refract تلفظ 0 رأی
27/10/2014 bum [en] bum تلفظ 0 رأی
27/10/2014 willingness [en] willingness تلفظ 0 رأی
27/10/2014 mowing [en] mowing تلفظ 0 رأی
27/10/2014 instruments [en] instruments تلفظ 0 رأی
27/10/2014 Jack Sparrow [en] Jack Sparrow تلفظ 0 رأی
27/10/2014 Birkbeck [en] Birkbeck تلفظ 0 رأی