دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
07/03/2014 hélt [is] hélt تلفظ 0 رأی
07/03/2014 frétt [is] frétt تلفظ 0 رأی
07/03/2014 magáll [is] magáll تلفظ 0 رأی
07/03/2014 sjálfsmat [is] sjálfsmat تلفظ 0 رأی
07/03/2014 málaskóla [is] málaskóla تلفظ 0 رأی
07/03/2014 hirðmaður [is] hirðmaður تلفظ 0 رأی
07/03/2014 byrjar [is] byrjar تلفظ 0 رأی
07/03/2014 mælti [is] mælti تلفظ 0 رأی
07/03/2014 skalt [is] skalt تلفظ 0 رأی
07/03/2014 eigi [is] eigi تلفظ 0 رأی
07/03/2014 kristall [is] kristall تلفظ 0 رأی
07/03/2014 fagurblá [is] fagurblá تلفظ 0 رأی
07/03/2014 Hildur Guðnadóttir [is] Hildur Guðnadóttir تلفظ 0 رأی
07/03/2014 auður [is] auður تلفظ 0 رأی
11/11/2013 tollskyldur [is] tollskyldur تلفظ 0 رأی
11/11/2013 toppskupla [is] toppskupla تلفظ 0 رأی
11/11/2013 tjaldbúð [is] tjaldbúð تلفظ 0 رأی
11/11/2013 höfðingi [is] höfðingi تلفظ 0 رأی
11/11/2013 einræðisherra [is] einræðisherra تلفظ 0 رأی
11/11/2013 tjaldur [is] tjaldur تلفظ 0 رأی
11/11/2013 Gullfoss [is] Gullfoss تلفظ 0 رأی
11/11/2013 alþingismaður [is] alþingismaður تلفظ 0 رأی
11/11/2013 búið að vera [is] búið að vera تلفظ 0 رأی
11/11/2013 rafvirki [is] rafvirki تلفظ 0 رأی
11/11/2013 alþingismaðurinn [is] alþingismaðurinn تلفظ 0 رأی
18/10/2013 franskar kartöflur [is] franskar kartöflur تلفظ 0 رأی
18/10/2013 urtönd [is] urtönd تلفظ 0 رأی
18/10/2013 löt [is] löt تلفظ 0 رأی
18/10/2013 gæti [is] gæti تلفظ 0 رأی
18/10/2013 staddur [is] staddur تلفظ 0 رأی