کاربر:

aus11

مشترک تلفظ‌های aus11 شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه رأی‌ها
07/03/2014
hélt تلفظ
hélt [is] 0 رأی
07/03/2014
frétt تلفظ
frétt [is] 0 رأی
07/03/2014
magáll تلفظ
magáll [is] 0 رأی
07/03/2014
sjálfsmat تلفظ
sjálfsmat [is] 0 رأی
07/03/2014
málaskóla تلفظ
málaskóla [is] 0 رأی
07/03/2014
hirðmaður تلفظ
hirðmaður [is] 0 رأی
07/03/2014
byrjar تلفظ
byrjar [is] 0 رأی
07/03/2014
mælti تلفظ
mælti [is] 0 رأی
07/03/2014
skalt تلفظ
skalt [is] 0 رأی
07/03/2014
eigi تلفظ
eigi [is] 0 رأی
07/03/2014
kristall تلفظ
kristall [is] 0 رأی
07/03/2014
fagurblá تلفظ
fagurblá [is] 0 رأی
07/03/2014
Hildur Guðnadóttir تلفظ
Hildur Guðnadóttir [is] 0 رأی
07/03/2014
auður تلفظ
auður [is] 0 رأی
11/11/2013
tollskyldur تلفظ
tollskyldur [is] 0 رأی
11/11/2013
toppskupla تلفظ
toppskupla [is] 0 رأی
11/11/2013
tjaldbúð تلفظ
tjaldbúð [is] 0 رأی
11/11/2013
höfðingi تلفظ
höfðingi [is] 0 رأی
11/11/2013
einræðisherra تلفظ
einræðisherra [is] 0 رأی
11/11/2013
tjaldur تلفظ
tjaldur [is] 0 رأی
11/11/2013
Gullfoss تلفظ
Gullfoss [is] 0 رأی
11/11/2013
alþingismaður تلفظ
alþingismaður [is] 0 رأی
11/11/2013
búið að vera تلفظ
búið að vera [is] 0 رأی
11/11/2013
rafvirki تلفظ
rafvirki [is] 0 رأی
11/11/2013
alþingismaðurinn تلفظ
alþingismaðurinn [is] 0 رأی
18/10/2013
franskar kartöflur تلفظ
franskar kartöflur [is] 0 رأی
18/10/2013
urtönd تلفظ
urtönd [is] 0 رأی
18/10/2013
löt تلفظ
löt [is] 0 رأی
18/10/2013
gæti تلفظ
gæti [is] 0 رأی
18/10/2013
staddur تلفظ
staddur [is] 0 رأی