کاربر:

aus11

مشترک تلفظ‌های aus11 شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
07/03/2014 hélt [is]
hélt تلفظ
0 رأی
07/03/2014 frétt [is]
frétt تلفظ
0 رأی
07/03/2014 magáll [is]
magáll تلفظ
0 رأی
07/03/2014 sjálfsmat [is]
sjálfsmat تلفظ
0 رأی
07/03/2014 málaskóla [is]
málaskóla تلفظ
0 رأی
07/03/2014 hirðmaður [is]
hirðmaður تلفظ
0 رأی
07/03/2014 byrjar [is]
byrjar تلفظ
0 رأی
07/03/2014 mælti [is]
mælti تلفظ
0 رأی
07/03/2014 skalt [is]
skalt تلفظ
0 رأی
07/03/2014 eigi [is]
eigi تلفظ
0 رأی
07/03/2014 kristall [is]
kristall تلفظ
0 رأی
07/03/2014 fagurblá [is]
fagurblá تلفظ
0 رأی
07/03/2014 Hildur Guðnadóttir [is]
Hildur Guðnadóttir تلفظ
0 رأی
07/03/2014 auður [is]
auður تلفظ
0 رأی
11/11/2013 tollskyldur [is]
tollskyldur تلفظ
0 رأی
11/11/2013 toppskupla [is]
toppskupla تلفظ
0 رأی
11/11/2013 tjaldbúð [is]
tjaldbúð تلفظ
0 رأی
11/11/2013 höfðingi [is]
höfðingi تلفظ
0 رأی
11/11/2013 einræðisherra [is]
einræðisherra تلفظ
0 رأی
11/11/2013 tjaldur [is]
tjaldur تلفظ
0 رأی
11/11/2013 Gullfoss [is]
Gullfoss تلفظ
0 رأی
11/11/2013 alþingismaður [is]
alþingismaður تلفظ
0 رأی
11/11/2013 búið að vera [is]
búið að vera تلفظ
0 رأی
11/11/2013 rafvirki [is]
rafvirki تلفظ
0 رأی
11/11/2013 alþingismaðurinn [is]
alþingismaðurinn تلفظ
0 رأی
18/10/2013 franskar kartöflur [is]
franskar kartöflur تلفظ
0 رأی
18/10/2013 urtönd [is]
urtönd تلفظ
0 رأی
18/10/2013 löt [is]
löt تلفظ
0 رأی
18/10/2013 gæti [is]
gæti تلفظ
0 رأی
18/10/2013 staddur [is]
staddur تلفظ
0 رأی