دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
27/03/2016 clavipectoral fascia [en] clavipectoral fascia تلفظ 0 رأی
27/03/2016 Curvessence [en] Curvessence تلفظ 0 رأی
27/03/2016 Babi Yar [en] Babi Yar تلفظ 0 رأی
27/03/2016 Nabokov [en] Nabokov تلفظ 0 رأی
27/03/2016 dontcha [en] dontcha تلفظ 0 رأی
27/03/2016 Thylakoids [en] Thylakoids تلفظ 0 رأی
27/03/2016 Ashtaroth [en] Ashtaroth تلفظ 0 رأی
27/03/2016 Apollo program [en] Apollo program تلفظ 1 رأی
27/03/2016 Department of Homeland Security [en] Department of Homeland Security تلفظ 1 رأی
27/03/2016 duke it out [en] duke it out تلفظ 0 رأی
27/03/2016 eucalypt [en] eucalypt تلفظ 0 رأی
18/10/2014 mesonoxian [en] mesonoxian تلفظ 0 رأی
18/10/2014 pulveratricious [en] pulveratricious تلفظ 0 رأی
28/08/2014 beable [en] beable تلفظ 0 رأی
28/08/2014 argininosuccinate lyase [en] argininosuccinate lyase تلفظ 0 رأی
28/08/2014 Democritean [en] Democritean تلفظ 0 رأی
14/07/2014 John Seigenthaler [en] John Seigenthaler تلفظ 1 رأی
11/07/2014 annualize [en] annualize تلفظ 0 رأی
01/03/2013 headway [en] headway تلفظ 0 رأی
01/03/2013 kittredge [en] kittredge تلفظ 0 رأی
01/03/2013 Mayan calendar [en] Mayan calendar تلفظ 0 رأی
01/03/2013 cutie-pie [en] cutie-pie تلفظ 0 رأی
27/02/2013 cannabidiol [en] cannabidiol تلفظ 0 رأی
24/02/2013 abolitionist [en] abolitionist تلفظ 0 رأی
17/01/2013 Fort Stanwix [en] Fort Stanwix تلفظ 0 رأی
10/11/2012 orthonormality [en] orthonormality تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
10/11/2012 anticommutative [en] anticommutative تلفظ 0 رأی
10/11/2012 zonation [en] zonation تلفظ 0 رأی
10/11/2012 zymolysis [en] zymolysis تلفظ 0 رأی
10/11/2012 zoogenous [en] zoogenous تلفظ 0 رأی