دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
02/04/2015 inclusive [en] inclusive تلفظ 2 رأی
02/04/2015 demisexual [en] demisexual تلفظ 1 رأی
02/04/2015 asexuality [en] asexuality تلفظ 1 رأی
02/04/2015 asexual [en] asexual تلفظ 1 رأی
02/04/2015 innovative [en] innovative تلفظ 3 رأی
25/03/2015 would [en] would تلفظ 3 رأی
25/03/2015 unread [en] unread تلفظ 3 رأی
24/03/2015 else [en] else تلفظ 1 رأی
23/03/2015 exclusive [en] exclusive تلفظ 2 رأی
23/03/2015 prosthetic [en] prosthetic تلفظ 2 رأی
23/03/2015 polydactyl [en] polydactyl تلفظ 0 رأی
23/03/2015 hypocritically [en] hypocritically تلفظ 0 رأی
23/03/2015 hypocritical [en] hypocritical تلفظ 1 رأی
23/03/2015 carbohydrate [en] carbohydrate تلفظ 2 رأی
23/03/2015 intensify [en] intensify تلفظ 2 رأی
23/03/2015 melancholic [en] melancholic تلفظ 1 رأی
23/03/2015 hypothetically [en] hypothetically تلفظ 2 رأی
23/03/2015 hypothetical [en] hypothetical تلفظ 5 رأی
23/03/2015 aquarium [en] aquarium تلفظ 1 رأی
23/03/2015 sponsor [en] sponsor تلفظ 1 رأی
23/03/2015 sponsorship [en] sponsorship تلفظ 0 رأی
23/03/2015 formerly [en] formerly تلفظ 1 رأی
23/03/2015 acceptance [en] acceptance تلفظ 2 رأی
23/03/2015 obstinate [en] obstinate تلفظ 0 رأی
23/03/2015 Nah [en] Nah تلفظ -1 رأی
23/03/2015 homotoxicology [en] homotoxicology تلفظ 0 رأی
23/03/2015 neighborhood [en] neighborhood تلفظ 0 رأی
25/12/2012 clinical [en] clinical تلفظ 4 رأی بهترین تلفظ
25/12/2012 chick [en] chick تلفظ 3 رأی
25/12/2012 veterinarian [en] veterinarian تلفظ 3 رأی