کاربر:

addihetja

مشترک تلفظ‌های addihetja شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه رأی‌ها
11/05/2019
Írárfoss تلفظ
Írárfoss [is] 0 رأی
11/05/2019
Arnór Ingvi Traustason تلفظ
Arnór Ingvi Traustason [is] 0 رأی
23/09/2018
Reykir í Hrútafirði تلفظ
Reykir í Hrútafirði [is] 0 رأی
23/09/2018
Reykir تلفظ
Reykir [is] 0 رأی
23/09/2018
Kærustu تلفظ
Kærustu [is] 0 رأی
23/09/2018
Anna Sigríður Þorvaldsdóttir تلفظ
Anna Sigríður Þorvaldsdóttir [is] 0 رأی
23/09/2018
Vatnsleysustrandarhreppur تلفظ
Vatnsleysustrandarhreppur [is] 0 رأی
23/09/2018
hættulegar تلفظ
hættulegar [is] 0 رأی
07/09/2018
höndurnar تلفظ
höndurnar [is] 0 رأی
07/09/2018
fíkjutré تلفظ
fíkjutré [is] 0 رأی
07/09/2018
vatnadís تلفظ
vatnadís [is] 0 رأی
07/09/2018
Hæðarbraut تلفظ
Hæðarbraut [is] 0 رأی
07/09/2018
Víkingur Ólafsson تلفظ
Víkingur Ólafsson [is] 0 رأی
07/09/2018
Stefán Karl Stefánsson تلفظ
Stefán Karl Stefánsson [is] 0 رأی
07/09/2018
Steinunn Ólína Þorsteinsdóttir تلفظ
Steinunn Ólína Þorsteinsdóttir [is] 0 رأی
07/09/2018
löndin تلفظ
löndin [is] 0 رأی
07/09/2018
Sinfóníuhljómsveit Íslands تلفظ
Sinfóníuhljómsveit Íslands [is] 0 رأی
07/09/2018
Daníel Bjarnason تلفظ
Daníel Bjarnason [is] 0 رأی
07/09/2018
Kirkjulækjablettur تلفظ
Kirkjulækjablettur [is] 0 رأی
07/09/2018
örlagatrú تلفظ
örlagatrú [is] 0 رأی
07/09/2018
Fimmálnaspottalækur تلفظ
Fimmálnaspottalækur [is] 0 رأی
07/09/2018
Tröllafjall تلفظ
Tröllafjall [is] 0 رأی
07/09/2018
Vonarskarð تلفظ
Vonarskarð [is] 0 رأی
07/09/2018
Smjörfjöll تلفظ
Smjörfjöll [is] 0 رأی
07/09/2018
Hrollaugseyjar تلفظ
Hrollaugseyjar [is] 0 رأی
07/09/2018
Sandmerkisheiðarhnúkur تلفظ
Sandmerkisheiðarhnúkur [is] 0 رأی
07/09/2018
bréfsins تلفظ
bréfsins [is] 0 رأی
07/09/2018
bréfinu تلفظ
bréfinu [is] 0 رأی
07/09/2018
Þykkvabæjarfjara تلفظ
Þykkvabæjarfjara [is] 0 رأی
07/09/2018
Gýgjagjá تلفظ
Gýgjagjá [is] 0 رأی