دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
11/05/2019 Írárfoss [is] Írárfoss تلفظ 0 رأی
11/05/2019 Arnór Ingvi Traustason [is] Arnór Ingvi Traustason تلفظ 0 رأی
23/09/2018 Reykir í Hrútafirði [is] Reykir í Hrútafirði تلفظ 0 رأی
23/09/2018 Reykir [is] Reykir تلفظ 0 رأی
23/09/2018 Kærustu [is] Kærustu تلفظ 0 رأی
23/09/2018 Anna Sigríður Þorvaldsdóttir [is] Anna Sigríður Þorvaldsdóttir تلفظ 0 رأی
23/09/2018 Vatnsleysustrandarhreppur [is] Vatnsleysustrandarhreppur تلفظ 0 رأی
23/09/2018 hættulegar [is] hættulegar تلفظ 0 رأی
07/09/2018 höndurnar [is] höndurnar تلفظ 0 رأی
07/09/2018 fíkjutré [is] fíkjutré تلفظ 0 رأی
07/09/2018 vatnadís [is] vatnadís تلفظ 0 رأی
07/09/2018 Hæðarbraut [is] Hæðarbraut تلفظ 0 رأی
07/09/2018 Víkingur Ólafsson [is] Víkingur Ólafsson تلفظ 0 رأی
07/09/2018 Stefán Karl Stefánsson [is] Stefán Karl Stefánsson تلفظ 0 رأی
07/09/2018 Steinunn Ólína Þorsteinsdóttir [is] Steinunn Ólína Þorsteinsdóttir تلفظ 0 رأی
07/09/2018 löndin [is] löndin تلفظ 0 رأی
07/09/2018 Sinfóníuhljómsveit Íslands [is] Sinfóníuhljómsveit Íslands تلفظ 0 رأی
07/09/2018 Daníel Bjarnason [is] Daníel Bjarnason تلفظ 0 رأی
07/09/2018 Kirkjulækjablettur [is] Kirkjulækjablettur تلفظ 0 رأی
07/09/2018 örlagatrú [is] örlagatrú تلفظ 0 رأی
07/09/2018 Fimmálnaspottalækur [is] Fimmálnaspottalækur تلفظ 0 رأی
07/09/2018 Tröllafjall [is] Tröllafjall تلفظ 0 رأی
07/09/2018 Vonarskarð [is] Vonarskarð تلفظ 0 رأی
07/09/2018 Smjörfjöll [is] Smjörfjöll تلفظ 0 رأی
07/09/2018 Hrollaugseyjar [is] Hrollaugseyjar تلفظ 0 رأی
07/09/2018 Sandmerkisheiðarhnúkur [is] Sandmerkisheiðarhnúkur تلفظ 0 رأی
07/09/2018 bréfsins [is] bréfsins تلفظ 0 رأی
07/09/2018 bréfinu [is] bréfinu تلفظ 0 رأی
07/09/2018 Þykkvabæjarfjara [is] Þykkvabæjarfjara تلفظ 0 رأی
07/09/2018 Gýgjagjá [is] Gýgjagjá تلفظ 0 رأی