دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
21/02/2017 פחמן [he] פחמן تلفظ 1 رأی
21/02/2017 זרחן [he] זרחן تلفظ 0 رأی
21/02/2017 גופרית [he] גופרית تلفظ 1 رأی
21/02/2017 בדיל [he] בדיל تلفظ 0 رأی
21/02/2017 מספר אטומי [he] מספר אטומי تلفظ 1 رأی
11/02/2017 תמרורים [he] תמרורים تلفظ 0 رأی
11/02/2017 שמאי ביטוח [he] שמאי ביטוח تلفظ 1 رأی
11/02/2017 מִסגָד [he] מִסגָד تلفظ 1 رأی
11/02/2017 רובע יהודי [he] רובע יהודי تلفظ 0 رأی
11/02/2017 תְגוּבָת שַׁרשֶׁרֶת [he] תְגוּבָת שַׁרשֶׁרֶת تلفظ 0 رأی
11/02/2017 תַכשִׁיטִים [he] תַכשִׁיטִים تلفظ 0 رأی
11/02/2017 שַׁרשֶׁרֶת [he] שַׁרשֶׁרֶת تلفظ 0 رأی
11/02/2017 מִבצָר [he] מִבצָר تلفظ 0 رأی
11/02/2017 תואר אוניברסיטאי [he] תואר אוניברסיטאי تلفظ 0 رأی
11/02/2017 המגירה [he] המגירה تلفظ 0 رأی
09/02/2017 לוקר [he] לוקר تلفظ 1 رأی
09/02/2017 haarez [he] haarez تلفظ 1 رأی
09/02/2017 משוגעות [he] משוגעות تلفظ -1 رأی
09/02/2017 ויתרתי [he] ויתרתי تلفظ 1 رأی
09/02/2017 שגויות [he] שגויות تلفظ 1 رأی
09/02/2017 חוגגת [he] חוגגת تلفظ 1 رأی
09/02/2017 בילבול [he] בילבול تلفظ 0 رأی
09/02/2017 tsalul [he] tsalul تلفظ 0 رأی
09/02/2017 צדיקים [he] צדיקים تلفظ 1 رأی
09/02/2017 Potiphar [he] Potiphar تلفظ 1 رأی
09/02/2017 העירה [he] העירה تلفظ 0 رأی
09/02/2017 בוטקה [he] בוטקה تلفظ 0 رأی
09/02/2017 שוכר [he] שוכר تلفظ 1 رأی
09/02/2017 קנייה [he] קנייה تلفظ 0 رأی
09/02/2017 היזהרו [he] היזהרו تلفظ 0 رأی