دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
27/08/2009 nicest [en] nicest تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
27/08/2009 Birstwith [en] Birstwith تلفظ 0 رأی
27/08/2009 Russophile [en] Russophile تلفظ -1 رأی
27/08/2009 Alamance [en] Alamance تلفظ 0 رأی
27/08/2009 Alden Nowlan [en] Alden Nowlan تلفظ 0 رأی
27/08/2009 Stephen Covey [en] Stephen Covey تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
27/08/2009 Ralph Ellison [en] Ralph Ellison تلفظ 0 رأی
27/08/2009 Old Goldenwarren [en] Old Goldenwarren تلفظ 0 رأی
27/08/2009 Hal Ashby [en] Hal Ashby تلفظ 0 رأی
27/08/2009 Littlemore [en] Littlemore تلفظ 0 رأی
27/08/2009 Quileute [en] Quileute تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
27/08/2009 Miranda Taylor Cosgrove [en] Miranda Taylor Cosgrove تلفظ 0 رأی
27/08/2009 Blakey Topping [en] Blakey Topping تلفظ 0 رأی
27/08/2009 Ariens [en] Ariens تلفظ 0 رأی
27/08/2009 Kremmling [en] Kremmling تلفظ 0 رأی
27/08/2009 cilium [en] cilium تلفظ 0 رأی
27/08/2009 Enda [en] Enda تلفظ 0 رأی
27/08/2009 Odelia [en] Odelia تلفظ 0 رأی
27/08/2009 Ollie [en] Ollie تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
27/08/2009 Wessing [en] Wessing تلفظ 0 رأی
27/08/2009 Rob Marshall [en] Rob Marshall تلفظ 0 رأی
27/08/2009 Bill Joy [en] Bill Joy تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
27/08/2009 Goddards Garden [en] Goddards Garden تلفظ 0 رأی
27/08/2009 closely [en] closely تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
27/08/2009 America Ferrera [en] America Ferrera تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
27/08/2009 Abaddon [en] Abaddon تلفظ 0 رأی
27/08/2009 Megaupload [en] Megaupload تلفظ 0 رأی
27/08/2009 Donnie Darko [en] Donnie Darko تلفظ 0 رأی
27/08/2009 Sod River [en] Sod River تلفظ 0 رأی
27/08/2009 Kathy Koon [en] Kathy Koon تلفظ 0 رأی