دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
20/11/2013 Apocalypse Now [en] Apocalypse Now تلفظ 10 رأی
20/11/2013 Armageddon [en] Armageddon تلفظ 4 رأی
20/11/2013 sorrow [en] sorrow تلفظ 10 رأی
20/11/2013 selfie [en] selfie تلفظ 14 رأی
20/11/2013 showrooming [en] showrooming تلفظ 3 رأی
20/11/2013 binge-watch [en] binge-watch تلفظ 1 رأی
20/11/2013 cataclysm [en] cataclysm تلفظ 4 رأی
20/11/2013 devastation [en] devastation تلفظ 4 رأی
20/11/2013 catastrophe [en] catastrophe تلفظ 13 رأی
20/11/2013 annihilation [en] annihilation تلفظ 8 رأی
20/11/2013 tragedy [en] tragedy تلفظ 6 رأی
20/11/2013 woe [en] woe تلفظ 6 رأی
20/11/2013 adversity [en] adversity تلفظ 3 رأی
20/11/2013 deteriorate [en] deteriorate تلفظ 9 رأی
20/11/2013 ruination [en] ruination تلفظ 3 رأی
20/11/2013 washout [en] washout تلفظ 2 رأی
20/11/2013 disregard [en] disregard تلفظ 4 رأی
20/11/2013 carelessness [en] carelessness تلفظ 2 رأی
20/11/2013 neglect [en] neglect تلفظ 8 رأی
20/11/2013 degeneration [en] degeneration تلفظ 4 رأی
20/11/2013 blight [en] blight تلفظ 4 رأی
20/11/2013 fiasco [en] fiasco تلفظ 3 رأی
20/11/2013 debacle [en] debacle تلفظ 4 رأی
20/11/2013 disaster [en] disaster تلفظ 7 رأی
20/11/2013 destructive [en] destructive تلفظ 2 رأی
20/11/2013 self-inflicted [en] self-inflicted تلفظ 2 رأی
20/11/2013 unimaginative [en] unimaginative تلفظ 4 رأی
20/11/2013 unworldly [en] unworldly تلفظ 3 رأی
20/11/2013 parochial [en] parochial تلفظ 3 رأی
20/11/2013 sectional [en] sectional تلفظ 2 رأی