دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
06/02/2020 Just kidding! [en] Just kidding! تلفظ 1 رأی
11/01/2020 significant other [en] significant other تلفظ 0 رأی
10/11/2019 beat about the bush [en] beat about the bush تلفظ 0 رأی
30/03/2019 Take it easy [en] Take it easy تلفظ 1 رأی
27/10/2018 to and fro [en] to and fro تلفظ 0 رأی
19/10/2018 enough is enough [en] enough is enough تلفظ 0 رأی
08/10/2018 Czech Republic [en] Czech Republic تلفظ 0 رأی
17/12/2017 As cool as a cucumber [en] As cool as a cucumber تلفظ 0 رأی
09/11/2017 Birds of a feather flock together. [proverb] [en] Birds of a feather flock together. [proverb] تلفظ 0 رأی
25/07/2017 beats me [en] beats me تلفظ 0 رأی
26/12/2016 at the eleventh hour [en] at the eleventh hour تلفظ 0 رأی
27/07/2016 Season's greetings [en] Season's greetings تلفظ 0 رأی
15/07/2016 That's life [en] That's life تلفظ 0 رأی
06/05/2016 Saved by the bell [en] Saved by the bell تلفظ 0 رأی
06/05/2016 Clean as a whistle [en] Clean as a whistle تلفظ 0 رأی
06/05/2016 Cock and bull story [en] Cock and bull story تلفظ 1 رأی
06/05/2016 Cut to the chase [en] Cut to the chase تلفظ 0 رأی
16/03/2016 Make merry [en] Make merry تلفظ 0 رأی
07/03/2016 Go away! [en] Go away! تلفظ 1 رأی
03/03/2016 Shut up! [en] Shut up! تلفظ 1 رأی
03/03/2016 Well done! [en] Well done! تلفظ 2 رأی
03/03/2016 Calm down [en] Calm down تلفظ 0 رأی
03/03/2016 Not at all [en] Not at all تلفظ 0 رأی
29/02/2016 All roads lead to Rome [en] All roads lead to Rome تلفظ 0 رأی
20/11/2013 Apocalypse Now [en] Apocalypse Now تلفظ 10 رأی
20/11/2013 Armageddon [en] Armageddon تلفظ 5 رأی
20/11/2013 sorrow [en] sorrow تلفظ 10 رأی
20/11/2013 selfie [en] selfie تلفظ 14 رأی
20/11/2013 showrooming [en] showrooming تلفظ 3 رأی
20/11/2013 binge-watch [en] binge-watch تلفظ 1 رأی