کاربر:

Thonatas

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های Thonatas شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
23/11/2018 Hoschar [de] Hoschar تلفظ 0 رأی
24/09/2018 i-Tüpfelchen [de] i-Tüpfelchen تلفظ 0 رأی
18/09/2018 Papierwarenabteilung [de] Papierwarenabteilung تلفظ 0 رأی
18/09/2018 Zweierbeziehung [de] Zweierbeziehung تلفظ 0 رأی
18/09/2018 Spannungsursache [de] Spannungsursache تلفظ 0 رأی
18/09/2018 Grundgefühl [de] Grundgefühl تلفظ 0 رأی
18/09/2018 Süßwarenabteilung [de] Süßwarenabteilung تلفظ 0 رأی
18/09/2018 wegbefördern [de] wegbefördern تلفظ 0 رأی
18/09/2018 Stelldichein [de] Stelldichein تلفظ 0 رأی
23/07/2018 Naturschutzsicht [de] Naturschutzsicht تلفظ 0 رأی
23/07/2018 Blütenpflanzenart [de] Blütenpflanzenart تلفظ 0 رأی
23/07/2018 Diversitätszentrum [de] Diversitätszentrum تلفظ 0 رأی
23/07/2018 Kenntniszuwachs [de] Kenntniszuwachs تلفظ 0 رأی
23/07/2018 Bestandseinbuße [de] Bestandseinbuße تلفظ 0 رأی
23/07/2018 Feuchtwiesenbewohner [de] Feuchtwiesenbewohner تلفظ 0 رأی
23/07/2018 Artengefährdung [de] Artengefährdung تلفظ 0 رأی
23/07/2018 Pilzsoße [de] Pilzsoße تلفظ 0 رأی
23/07/2018 Suchtmittel [de] Suchtmittel تلفظ 0 رأی
23/07/2018 Überwinterungsquartier [de] Überwinterungsquartier تلفظ 0 رأی
23/07/2018 Stahr [de] Stahr تلفظ 0 رأی
23/07/2018 Dachs [de] Dachs تلفظ 1 رأی
23/07/2018 Fuchs [de] Fuchs تلفظ 0 رأی
23/07/2018 Ameise [de] Ameise تلفظ 1 رأی
23/07/2018 Ameisenhügel [de] Ameisenhügel تلفظ 0 رأی
23/07/2018 Fuchsbau [de] Fuchsbau تلفظ 0 رأی
23/07/2018 Baujahr [de] Baujahr تلفظ 0 رأی
03/04/2018 Fabelwesen [de] Fabelwesen تلفظ 0 رأی
03/04/2018 Frauenrechtler [de] Frauenrechtler تلفظ 0 رأی
03/04/2018 Harpyie [de] Harpyie تلفظ 0 رأی
28/02/2018 Kampfstoff [de] Kampfstoff تلفظ 0 رأی