دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
23/06/2018 patricidal [en] patricidal تلفظ 0 رأی
23/06/2018 precipitators [en] precipitators تلفظ 0 رأی
23/06/2018 Vectored [en] Vectored تلفظ 0 رأی
23/06/2018 tear-jerker [en] tear-jerker تلفظ 1 رأی
23/06/2018 remortgage [en] remortgage تلفظ 0 رأی
23/06/2018 second-grader [en] second-grader تلفظ 0 رأی
23/06/2018 cedarwood [en] cedarwood تلفظ 0 رأی
23/06/2018 Clorets [en] Clorets تلفظ 0 رأی
23/06/2018 bibs [en] bibs تلفظ 0 رأی
23/06/2018 Shrewdest [en] Shrewdest تلفظ 0 رأی
23/06/2018 circumnavigated [en] circumnavigated تلفظ 0 رأی
23/06/2018 infallibly [en] infallibly تلفظ 0 رأی
23/06/2018 countering [en] countering تلفظ 0 رأی
23/06/2018 circumscribing [en] circumscribing تلفظ 0 رأی
15/06/2018 godless [en] godless تلفظ 0 رأی
15/06/2018 melodically [en] melodically تلفظ 0 رأی
15/06/2018 baby blues [en] baby blues تلفظ 1 رأی
29/05/2018 cannulated [en] cannulated تلفظ 0 رأی
29/05/2018 Chi-squared distribution [en] Chi-squared distribution تلفظ 0 رأی
29/05/2018 marmots [en] marmots تلفظ 0 رأی
29/05/2018 George Herbert Walker Bush [en] George Herbert Walker Bush تلفظ 0 رأی
01/03/2018 1720 [en] 1720 تلفظ 0 رأی
01/03/2018 Jesuits [en] Jesuits تلفظ 0 رأی
02/02/2018 deep-running [en] deep-running تلفظ 0 رأی
02/02/2018 Business-like [en] Business-like تلفظ 0 رأی
02/02/2018 Unbusiness-like [en] Unbusiness-like تلفظ 0 رأی
26/01/2018 McClendon [en] McClendon تلفظ 0 رأی
26/01/2018 Park Police [en] Park Police تلفظ 0 رأی
26/01/2018 crepe paper [en] crepe paper تلفظ 0 رأی
26/01/2018 Whitefish Bay [en] Whitefish Bay تلفظ 0 رأی