دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
07/10/2012 stillos [de] stillos تلفظ 0 رأی
07/10/2012 Eismeer [de] Eismeer تلفظ 0 رأی
07/10/2012 Suppenhuhn [de] Suppenhuhn تلفظ 0 رأی
07/10/2012 Polarkreis 18 [de] Polarkreis 18 تلفظ 0 رأی
05/10/2012 oralsex [de] oralsex تلفظ -1 رأی
05/10/2012 Lusttöter [de] Lusttöter تلفظ 0 رأی
05/10/2012 einfugen [de] einfugen تلفظ 0 رأی
05/10/2012 Leo Loeb [de] Leo Loeb تلفظ 0 رأی
05/10/2012 Symmachus [de] Symmachus تلفظ 0 رأی
04/10/2012 Finkelde [de] Finkelde تلفظ 0 رأی
04/10/2012 poesielos [de] poesielos تلفظ 0 رأی
04/10/2012 unoriginell [de] unoriginell تلفظ 0 رأی
04/10/2012 Nachfragewirkung [de] Nachfragewirkung تلفظ 0 رأی
04/10/2012 Handlungstheorie [de] Handlungstheorie تلفظ 0 رأی
04/10/2012 Geistlosigkeit [de] Geistlosigkeit تلفظ 0 رأی
04/10/2012 Poesielosigkeit [de] Poesielosigkeit تلفظ 0 رأی
04/10/2012 Ideenlosigkeit [de] Ideenlosigkeit تلفظ 0 رأی
04/10/2012 Gedankenarmut [de] Gedankenarmut تلفظ 0 رأی
04/10/2012 unkreativ [de] unkreativ تلفظ 0 رأی
04/10/2012 eingeschworen [de] eingeschworen تلفظ 0 رأی
04/10/2012 bestücken [de] bestücken تلفظ 0 رأی
04/10/2012 Ödheit [de] Ödheit تلفظ 0 رأی
04/10/2012 Unoriginalität [de] Unoriginalität تلفظ 0 رأی
04/10/2012 unschöpferisch [de] unschöpferisch تلفظ 0 رأی
04/10/2012 Hofintrige [de] Hofintrige تلفظ 0 رأی
04/10/2012 Deutschkron [de] Deutschkron تلفظ 0 رأی
04/10/2012 Durchschnittsbürgerin [de] Durchschnittsbürgerin تلفظ 0 رأی
04/10/2012 aufrappeln [de] aufrappeln تلفظ 0 رأی
04/10/2012 abwechslungslos [de] abwechslungslos تلفظ 0 رأی
04/10/2012 Intrigantin [de] Intrigantin تلفظ 0 رأی