دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
29/10/2016 skúringarkona [is] skúringarkona تلفظ 0 رأی
29/10/2016 lögfræðilegur [is] lögfræðilegur تلفظ 0 رأی
29/10/2016 urgandi [is] urgandi تلفظ 0 رأی
29/10/2016 verslunareinokun [is] verslunareinokun تلفظ 0 رأی
29/10/2016 villimennska [is] villimennska تلفظ 0 رأی
29/10/2016 vitneskjan [is] vitneskjan تلفظ 0 رأی
29/10/2016 vorkenni [is] vorkenni تلفظ 0 رأی
29/10/2016 yfirvararskegg [is] yfirvararskegg تلفظ 0 رأی
29/10/2016 Hallgrímsdóttir [is] Hallgrímsdóttir تلفظ 0 رأی
29/10/2016 guðfinnur [is] guðfinnur تلفظ 0 رأی
29/10/2016 mánaðardagur [is] mánaðardagur تلفظ 0 رأی
29/10/2016 strákar [is] strákar تلفظ 0 رأی
29/10/2016 drengir [is] drengir تلفظ 0 رأی
29/10/2016 Viðar Kjartansson [is] Viðar Kjartansson تلفظ 0 رأی
29/10/2016 fegurðarsamkeppninni [is] fegurðarsamkeppninni تلفظ 0 رأی
29/10/2016 Gunnar Nelson [is] Gunnar Nelson تلفظ 0 رأی
20/10/2016 súrt [is] súrt تلفظ 0 رأی
20/10/2016 sölt [is] sölt تلفظ 0 رأی
19/10/2016 Velkomin til Íslands [is] Velkomin til Íslands تلفظ 0 رأی
19/10/2016 yrkisefnin [is] yrkisefnin تلفظ 0 رأی
19/10/2016 yfirgripsmikil [is] yfirgripsmikil تلفظ 0 رأی
19/10/2016 nykur [is] nykur تلفظ 0 رأی
19/10/2016 konuna [is] konuna تلفظ 0 رأی
19/10/2016 lagmeti [is] lagmeti تلفظ 0 رأی
19/10/2016 látæði [is] látæði تلفظ 0 رأی
19/10/2016 Hera Hilmar [is] Hera Hilmar تلفظ 0 رأی
19/10/2016 snjó [is] snjó تلفظ 0 رأی
19/10/2016 mangó [is] mangó تلفظ 0 رأی
19/10/2016 himnanna [is] himnanna تلفظ 0 رأی
19/10/2016 ystur [is] ystur تلفظ 0 رأی