کاربر:

Prandelli27

مشترک تلفظ‌های Prandelli27 شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه رأی‌ها
29/10/2016
skúringarkona تلفظ
skúringarkona [is] 0 رأی
29/10/2016
Enginn lögfræðilegur rökstuðningur var til staðar. تلفظ
Enginn lögfræðilegur rökstuðningur var til staðar. [is] 0 رأی
29/10/2016
lögfræðilegur تلفظ
lögfræðilegur [is] 0 رأی
29/10/2016
urgandi تلفظ
urgandi [is] 0 رأی
29/10/2016
verslunareinokun تلفظ
verslunareinokun [is] 0 رأی
29/10/2016
villimennska تلفظ
villimennska [is] 0 رأی
29/10/2016
vitneskjan تلفظ
vitneskjan [is] 0 رأی
29/10/2016
vorkenni تلفظ
vorkenni [is] 0 رأی
29/10/2016
yfirvararskegg تلفظ
yfirvararskegg [is] 0 رأی
29/10/2016
Hallgrímsdóttir تلفظ
Hallgrímsdóttir [is] 0 رأی
29/10/2016
guðfinnur تلفظ
guðfinnur [is] 0 رأی
29/10/2016
mánaðardagur تلفظ
mánaðardagur [is] 0 رأی
29/10/2016
strákar تلفظ
strákar [is] 0 رأی
29/10/2016
drengir تلفظ
drengir [is] 0 رأی
29/10/2016
Viðar Kjartansson تلفظ
Viðar Kjartansson [is] 0 رأی
29/10/2016
fegurðarsamkeppninni تلفظ
fegurðarsamkeppninni [is] 0 رأی
29/10/2016
Gunnar Nelson vann bardagann. تلفظ
Gunnar Nelson vann bardagann. [is] 0 رأی
29/10/2016
Gunnar Nelson تلفظ
Gunnar Nelson [is] 0 رأی
20/10/2016
Það þótt súrt í broti. تلفظ
Það þótt súrt í broti. [is] 0 رأی
20/10/2016
súrt تلفظ
súrt [is] 0 رأی
20/10/2016
Mörgum fannst súpan of sölt. تلفظ
Mörgum fannst súpan of sölt. [is] 0 رأی
20/10/2016
sölt تلفظ
sölt [is] 0 رأی
19/10/2016
Hann bauð okkur Velkomin til Íslands. تلفظ
Hann bauð okkur Velkomin til Íslands. [is] 0 رأی
19/10/2016
Velkomin til Íslands تلفظ
Velkomin til Íslands [is] 0 رأی
19/10/2016
yrkisefnin تلفظ
yrkisefnin [is] 0 رأی
19/10/2016
yfirgripsmikil تلفظ
yfirgripsmikil [is] 0 رأی
19/10/2016
nykur تلفظ
nykur [is] 0 رأی
19/10/2016
konuna تلفظ
konuna [is] 0 رأی
19/10/2016
lagmeti تلفظ
lagmeti [is] 0 رأی
19/10/2016
látæði تلفظ
látæði [is] 0 رأی