کاربر:

Petur75

مشترک تلفظ‌های Petur75 شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
17/06/2018 umrita [is] umrita تلفظ 0 رأی
17/06/2018 umsagnirnar [is] umsagnirnar تلفظ 0 رأی
17/06/2018 umsagnir [is] umsagnir تلفظ 0 رأی
17/06/2018 umsagnarinnar [is] umsagnarinnar تلفظ 0 رأی
17/06/2018 umsamdar [is] umsamdar تلفظ 0 رأی
17/06/2018 umsamda [is] umsamda تلفظ 0 رأی
17/06/2018 umsaminnar [is] umsaminnar تلفظ 0 رأی
17/06/2018 umsaminna [is] umsaminna تلفظ 0 رأی
17/06/2018 umskapa [is] umskapa تلفظ 0 رأی
17/06/2018 umsamins [is] umsamins تلفظ 0 رأی
17/06/2018 umsaminni [is] umsaminni تلفظ 0 رأی
17/06/2018 umskera [is] umskera تلفظ 0 رأی
17/06/2018 umskapast [is] umskapast تلفظ 0 رأی
17/06/2018 umskapar [is] umskapar تلفظ 0 رأی
17/06/2018 kið [is] kið تلفظ 0 رأی
17/06/2018 sauðir [is] sauðir تلفظ 0 رأی
17/06/2018 lömb [is] lömb تلفظ 0 رأی
17/06/2018 viðskiptagreind [is] viðskiptagreind تلفظ 0 رأی
17/06/2018 atvinnuleysistryggingasjóður [is] atvinnuleysistryggingasjóður تلفظ 0 رأی
17/06/2018 æfingarnar [is] æfingarnar تلفظ 0 رأی
17/06/2018 bílakaup [is] bílakaup تلفظ 0 رأی
17/06/2018 gríslingar [is] gríslingar تلفظ 0 رأی
17/06/2018 rottur [is] rottur تلفظ 0 رأی
17/06/2018 hamstrar [is] hamstrar تلفظ 0 رأی
17/06/2018 nei takk [is] nei takk تلفظ 0 رأی
17/06/2018 Hrappson [is] Hrappson تلفظ 0 رأی
17/06/2018 Milljónum [is] Milljónum تلفظ 0 رأی
17/06/2018 Spám [is] Spám تلفظ 0 رأی
17/06/2018 auk þess [is] auk þess تلفظ 0 رأی
17/06/2018 japansk [is] japansk تلفظ 0 رأی