دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
15/11/2010 pyp [af] pyp تلفظ 0 رأی
15/11/2010 pyn [af] pyn تلفظ 0 رأی
15/11/2010 pyl [af] pyl تلفظ 0 رأی
15/11/2010 polsslag [af] polsslag تلفظ 0 رأی
15/11/2010 seks [af] seks تلفظ 0 رأی
15/11/2010 Nadine Gordimer [af] Nadine Gordimer تلفظ 0 رأی
09/11/2010 pret [af] pret تلفظ 0 رأی
09/11/2010 prys [af] prys تلفظ 0 رأی
09/11/2010 pos [af] pos تلفظ 0 رأی
09/11/2010 protes [af] protes تلفظ 0 رأی
09/11/2010 prooi [af] prooi تلفظ 0 رأی
09/11/2010 Daniel François Malan [af] Daniel François Malan تلفظ 0 رأی
09/11/2010 Fourie du Preez [af] Fourie du Preez تلفظ 0 رأی
09/11/2010 Charl Schwartzel [af] Charl Schwartzel تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
09/11/2010 Gelukkige Verjaarsdag [af] Gelukkige Verjaarsdag تلفظ 0 رأی
09/11/2010 Vergelegen [af] Vergelegen تلفظ 0 رأی
09/11/2010 Roodeberg [af] Roodeberg تلفظ 0 رأی