کاربر:

McDutchie

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های McDutchie شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
24/03/2017 replaciar [ia] replaciar تلفظ 0 رأی
24/03/2017 mendacio [ia] mendacio تلفظ 0 رأی
24/03/2017 prestigiose [ia] prestigiose تلفظ 0 رأی
24/03/2017 China [ia] China تلفظ 0 رأی
20/10/2016 dense [ia] dense تلفظ 1 رأی
20/10/2016 specimen [ia] specimen تلفظ 0 رأی
20/10/2016 fuchsia [ia] fuchsia تلفظ 0 رأی
20/10/2016 turbina [ia] turbina تلفظ 0 رأی
20/10/2016 audiophono [ia] audiophono تلفظ 0 رأی
20/10/2016 consideration [ia] consideration تلفظ 1 رأی
01/09/2016 kerkbezoeker [nl] kerkbezoeker تلفظ 0 رأی
04/07/2016 geniculo [ia] geniculo تلفظ 1 رأی
18/05/2016 ondergang [nl] ondergang تلفظ 0 رأی
18/02/2016 menswetenschappen [nl] menswetenschappen تلفظ 0 رأی
18/02/2016 daarop [nl] daarop تلفظ 0 رأی
17/02/2016 onaardig [nl] onaardig تلفظ 0 رأی
02/12/2015 fauteuil [nl] fauteuil تلفظ 0 رأی
05/08/2015 accumulation [ia] accumulation تلفظ 0 رأی
05/08/2015 accostumate [ia] accostumate تلفظ 0 رأی
05/08/2015 actualmente [ia] actualmente تلفظ 0 رأی
05/08/2015 besonio [ia] besonio تلفظ 0 رأی
05/08/2015 acustica [ia] acustica تلفظ 0 رأی
10/03/2015 februario [ia] februario تلفظ 0 رأی
31/12/2014 natuurlijke selectie [nl] natuurlijke selectie تلفظ 0 رأی
31/12/2014 afspelen [nl] afspelen تلفظ 0 رأی
31/12/2014 visiteren [nl] visiteren تلفظ 0 رأی
31/12/2014 halfparasiet [nl] halfparasiet تلفظ 0 رأی
31/12/2014 impregneren [nl] impregneren تلفظ 0 رأی
31/12/2014 fanfare [nl] fanfare تلفظ 0 رأی
31/12/2014 op zijn stokpaardje zitten [nl] op zijn stokpaardje zitten تلفظ 0 رأی