دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
27/02/2014 Cormeilles-en-Parisis [fr] Cormeilles-en-Parisis تلفظ 0 رأی
27/02/2014 horaires d’ouverture [fr] horaires d’ouverture تلفظ 1 رأی
27/02/2014 Le Beau Serge [fr] Le Beau Serge تلفظ 0 رأی
27/02/2014 impliquées [fr] impliquées تلفظ 0 رأی
27/02/2014 Il reviendra [fr] Il reviendra تلفظ 0 رأی
27/02/2014 anti-cernes [fr] anti-cernes تلفظ 1 رأی
27/02/2014 D'où es-tu ? [fr] D'où es-tu ? تلفظ 2 رأی
27/02/2014 huit heures [fr] huit heures تلفظ 0 رأی
15/01/2013 Vin d' honneur [fr] Vin d' honneur تلفظ 0 رأی
04/10/2012 entouraient [fr] entouraient تلفظ 0 رأی
04/10/2012 leader [fr] leader تلفظ 2 رأی
23/02/2010 le Pas du Curé [fr] le Pas du Curé تلفظ 0 رأی
23/02/2010 glaciologue [fr] glaciologue تلفظ 0 رأی
23/02/2010 carottage [fr] carottage تلفظ 0 رأی
23/02/2010 fluctuation climatique [fr] fluctuation climatique تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
23/02/2010 instruments de bord [fr] instruments de bord تلفظ 0 رأی
23/02/2010 radio-altimètre [fr] radio-altimètre تلفظ 0 رأی
23/02/2010 stabilité de route [fr] stabilité de route تلفظ 0 رأی
23/02/2010 Cicéron [fr] Cicéron تلفظ 0 رأی
23/02/2010 vérin hydraulique [fr] vérin hydraulique تلفظ 0 رأی
23/02/2010 bielle de commande [fr] bielle de commande تلفظ 0 رأی
23/02/2010 retour d'effort [fr] retour d'effort تلفظ 0 رأی
23/02/2010 sonde de température totale [fr] sonde de température totale تلفظ 0 رأی
23/02/2010 dégivrer [fr] dégivrer تلفظ 0 رأی
23/02/2010 prélèvement d'air [fr] prélèvement d'air تلفظ -1 رأی
23/02/2010 hypersonique [fr] hypersonique تلفظ 0 رأی
23/02/2010 Romulus [fr] Romulus تلفظ 0 رأی
23/02/2010 la Ville éternelle [fr] la Ville éternelle تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
23/02/2010 semi-monocoque [fr] semi-monocoque تلفظ 0 رأی
23/02/2010 navigation astronomique [fr] navigation astronomique تلفظ 0 رأی