دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
02/10/2015 snakke [da] snakke تلفظ 0 رأی
02/10/2015 iriserende [da] iriserende تلفظ 0 رأی
02/10/2015 senatorer [da] senatorer تلفظ 0 رأی
02/10/2015 tæl [da] tæl تلفظ 0 رأی
02/10/2015 put [da] put تلفظ 0 رأی
02/10/2015 morgenandagten [da] morgenandagten تلفظ 0 رأی
02/10/2015 bygningsværket [da] bygningsværket تلفظ 0 رأی
02/10/2015 udbrydere [da] udbrydere تلفظ 0 رأی
02/10/2015 Lisby [da] Lisby تلفظ 0 رأی
02/10/2015 tilfældighed [da] tilfældighed تلفظ 0 رأی
10/02/2015 svarer [da] svarer تلفظ 0 رأی
10/02/2015 virkede [da] virkede تلفظ 0 رأی
10/02/2015 menneskeligt [da] menneskeligt تلفظ 0 رأی
10/02/2015 ALS [da] ALS تلفظ 0 رأی
10/02/2015 et rige [da] et rige تلفظ 0 رأی
10/02/2015 prægtige [da] prægtige تلفظ 0 رأی
10/02/2015 udsmykket [da] udsmykket تلفظ 0 رأی
10/02/2015 smigret [da] smigret تلفظ 0 رأی
10/02/2015 forvandle [da] forvandle تلفظ 0 رأی
10/02/2015 smigrende [da] smigrende تلفظ 0 رأی
10/02/2015 angiveligt [da] angiveligt تلفظ 0 رأی
10/02/2015 troldmænd [da] troldmænd تلفظ 0 رأی
10/02/2015 fremtidige [da] fremtidige تلفظ 0 رأی
10/02/2015 rummet [da] rummet تلفظ 0 رأی
10/02/2015 lynhurtigt [da] lynhurtigt تلفظ 0 رأی
10/02/2015 jordbesiddelserne [da] jordbesiddelserne تلفظ 0 رأی
10/02/2015 datterens [da] datterens تلفظ 0 رأی
10/02/2015 fejret [da] fejret تلفظ 0 رأی
10/02/2015 prægtigt [da] prægtigt تلفظ 0 رأی
10/02/2015 fremtidig [da] fremtidig تلفظ 0 رأی