دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
11/02/2020 per favore [it] per favore تلفظ 0 رأی
02/10/2017 manovrato [it] manovrato تلفظ 0 رأی
14/09/2017 grovigli [it] grovigli تلفظ 0 رأی
14/09/2017 proemio [it] proemio تلفظ 0 رأی
14/09/2017 proemi [it] proemi تلفظ 0 رأی
12/09/2017 Marcella Hazan [it] Marcella Hazan تلفظ 0 رأی
12/09/2017 Zacheo [it] Zacheo تلفظ 0 رأی
12/09/2017 parti di indumenti [it] parti di indumenti تلفظ 0 رأی
08/08/2017 Brùsio [it] Brùsio تلفظ 0 رأی
08/08/2017 Paolo Borgia [it] Paolo Borgia تلفظ 0 رأی
04/08/2017 abbassarle [it] abbassarle تلفظ 0 رأی
04/08/2017 distinzioni [it] distinzioni تلفظ 0 رأی
04/08/2017 respiratori [it] respiratori تلفظ 0 رأی
04/08/2017 concedendogli [it] concedendogli تلفظ 0 رأی
04/08/2017 Favorino Sciffi [it] Favorino Sciffi تلفظ 0 رأی
04/08/2017 stanche [it] stanche تلفظ 0 رأی
04/08/2017 orgogli [it] orgogli تلفظ 0 رأی
04/08/2017 resti fra noi [it] resti fra noi تلفظ 0 رأی
04/08/2017 Bea [it] Bea تلفظ 0 رأی
04/08/2017 alzarle [it] alzarle تلفظ 0 رأی
04/08/2017 slanci [it] slanci تلفظ 0 رأی
04/08/2017 Ornaghi [it] Ornaghi تلفظ 0 رأی
04/08/2017 calcola [it] calcola تلفظ 0 رأی
04/08/2017 intralci [it] intralci تلفظ 0 رأی
04/08/2017 tomaie [it] tomaie تلفظ 0 رأی
04/08/2017 muoverlo [it] muoverlo تلفظ 0 رأی
04/08/2017 ingaggi [it] ingaggi تلفظ 0 رأی
04/08/2017 versata [it] versata تلفظ 0 رأی
04/08/2017 ottenibili [it] ottenibili تلفظ 0 رأی
04/08/2017 esaudì [it] esaudì تلفظ 0 رأی