کاربر:

Goren

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های Goren شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
24/03/2020 tisztítópapírral [hu] tisztítópapírral تلفظ 0 رأی
24/03/2020 radontöltet [hu] radontöltet تلفظ 0 رأی
24/03/2020 rálehelés [hu] rálehelés تلفظ 0 رأی
24/03/2020 szemtávolság [hu] szemtávolság تلفظ 0 رأی
24/03/2020 hordszíj [hu] hordszíj تلفظ 0 رأی
24/03/2020 hordtáska [hu] hordtáska تلفظ 0 رأی
24/03/2020 tisztítókendő [hu] tisztítókendő تلفظ 0 رأی
24/03/2020 képélesség [hu] képélesség تلفظ 0 رأی
24/03/2020 szőrecsettel [hu] szőrecsettel تلفظ 0 رأی
24/03/2020 tisztítópapír [hu] tisztítópapír تلفظ 0 رأی
24/03/2020 védősapkákat [hu] védősapkákat تلفظ 0 رأی
24/03/2020 lencsevédő [hu] lencsevédő تلفظ 0 رأی
24/03/2020 védősapkák [hu] védősapkák تلفظ 0 رأی
24/03/2020 szőrecset [hu] szőrecset تلفظ 0 رأی
24/03/2020 fókuszáló [hu] fókuszáló تلفظ 0 رأی
24/03/2020 védősapka [hu] védősapka تلفظ 0 رأی
24/03/2020 reteszelési [hu] reteszelési تلفظ 0 رأی
24/03/2020 reteszelhető [hu] reteszelhető تلفظ 0 رأی
24/03/2020 reteszelés [hu] reteszelés تلفظ 0 رأی
24/03/2020 Sakkozik? [hu] Sakkozik? تلفظ 0 رأی
24/03/2020 műanyagig [hu] műanyagig تلفظ 0 رأی
24/03/2020 támpontként [hu] támpontként تلفظ 0 رأی
24/03/2020 rálehelt [hu] rálehelt تلفظ 0 رأی
24/03/2020 sakkfigurákat [hu] sakkfigurákat تلفظ 0 رأی
24/03/2020 Moldávia [hu] Moldávia تلفظ 0 رأی
23/03/2020 tanácsi [hu] tanácsi تلفظ 0 رأی
23/03/2020 behívó [hu] behívó تلفظ 0 رأی
23/03/2020 hadrendbe  [hu] hadrendbe  تلفظ 0 رأی
23/03/2020 rebeg [hu] rebeg تلفظ 0 رأی
23/03/2020 tanácstalanul [hu] tanácstalanul تلفظ 0 رأی