کاربر:

FredrikMH

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های FredrikMH شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
25/05/2020 å lede til [no] å lede til تلفظ 0 رأی
25/05/2020 å sette inn [no] å sette inn تلفظ 0 رأی
25/05/2020 kloder [no] kloder تلفظ 0 رأی
25/05/2020 klodene [no] klodene تلفظ 0 رأی
25/05/2020 universet [no] universet تلفظ 0 رأی
25/05/2020 planetene [no] planetene تلفظ 0 رأی
25/05/2020 Briskeby [no] Briskeby تلفظ 0 رأی
25/05/2020 Brugata [no] Brugata تلفظ 0 رأی
25/05/2020 Kolstad [no] Kolstad تلفظ 0 رأی
25/05/2020 å kødde [no] å kødde تلفظ 0 رأی
25/05/2020 skit [no] skit تلفظ 0 رأی
25/05/2020 Korridor [no] Korridor تلفظ 0 رأی
06/04/2020 pass [no] pass تلفظ 0 رأی
06/04/2020 en palme [no] en palme تلفظ 0 رأی
06/04/2020 epler [no] epler تلفظ 0 رأی
05/04/2020 å klaske [no] å klaske تلفظ 0 رأی
05/04/2020 å friste [no] å friste تلفظ 0 رأی
05/04/2020 å illustrere [no] å illustrere تلفظ 0 رأی
05/04/2020 grønnaktig [no] grønnaktig تلفظ 0 رأی
05/04/2020 tretopp [no] tretopp تلفظ 0 رأی
05/04/2020 vågal [no] vågal تلفظ 0 رأی
05/04/2020 å kvesse [no] å kvesse تلفظ 0 رأی
05/04/2020 å hoste [no] å hoste تلفظ 0 رأی
05/04/2020 klippa [no] klippa تلفظ 0 رأی
05/04/2020 klipte [no] klipte تلفظ 0 رأی
05/04/2020 har klippa [no] har klippa تلفظ 0 رأی
05/04/2020 har klippet [no] har klippet تلفظ 0 رأی
05/04/2020 har klipt [no] har klipt تلفظ 0 رأی
05/04/2020 gå av mote [no] gå av mote تلفظ 0 رأی
31/03/2020 motløs [no] motløs تلفظ 0 رأی