کاربر:

Elin

مشترک تلفظ‌های Elin شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
14/11/2010 rökvísindi [is] rökvísindi تلفظ 0 رأی
14/11/2010 sólskin [is] sólskin تلفظ 0 رأی
14/11/2010 sólargeisli [is] sólargeisli تلفظ 0 رأی
14/11/2010 stærðfræði [is] stærðfræði تلفظ 0 رأی
14/11/2010 eðlisfræði [is] eðlisfræði تلفظ 0 رأی
14/11/2010 fjarlægð [is] fjarlægð تلفظ 0 رأی
14/11/2010 hornafræði [is] hornafræði تلفظ 0 رأی
14/11/2010 Jóhanna Sigurðardóttir [is] Jóhanna Sigurðardóttir تلفظ 0 رأی
14/11/2010 sólarljós [is] sólarljós تلفظ 0 رأی
14/11/2010 sittu [is] sittu تلفظ 0 رأی
14/11/2010 legið [is] legið تلفظ 0 رأی
14/11/2010 sagt [is] sagt تلفظ 0 رأی
14/11/2010 kauptu [is] kauptu تلفظ 0 رأی
14/11/2010 venjuleg [is] venjuleg تلفظ 0 رأی
14/11/2010 hét [is] hét تلفظ 0 رأی
14/11/2010 venjulegur [is] venjulegur تلفظ 0 رأی
14/11/2010 þekking [is] þekking تلفظ 0 رأی
14/11/2010 hljóttu [is] hljóttu تلفظ 0 رأی
14/11/2010 eitthvað [is] eitthvað تلفظ 0 رأی
14/11/2010 skilgreining [is] skilgreining تلفظ 0 رأی
14/11/2010 stattu [is] stattu تلفظ 0 رأی
14/11/2010 liggðu [is] liggðu تلفظ 0 رأی
14/11/2010 keypti [is] keypti تلفظ 0 رأی
14/11/2010 sagði [is] sagði تلفظ 0 رأی
14/11/2010 skeytingarlaus [is] skeytingarlaus تلفظ 0 رأی
14/11/2010 þið liggið [is] þið liggið تلفظ 0 رأی
14/11/2010 köttinn í sekknum [is] köttinn í sekknum تلفظ 0 رأی
14/11/2010 búast við einhverju [is] búast við einhverju تلفظ 0 رأی
14/11/2010 við liggjum [is] við liggjum تلفظ 0 رأی
14/11/2010 lært [is] lært تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ