کاربر:

Elin

مشترک تلفظ‌های Elin شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه رأی‌ها
14/11/2010
rökvísindi تلفظ
rökvísindi [is] 0 رأی
14/11/2010
sólskin تلفظ
sólskin [is] 0 رأی
14/11/2010
sólargeisli تلفظ
sólargeisli [is] 0 رأی
14/11/2010
stærðfræði تلفظ
stærðfræði [is] 0 رأی
14/11/2010
eðlisfræði تلفظ
eðlisfræði [is] 0 رأی
14/11/2010
fjarlægð تلفظ
fjarlægð [is] 0 رأی
14/11/2010
hornafræði تلفظ
hornafræði [is] 0 رأی
14/11/2010
Jóhanna Sigurðardóttir تلفظ
Jóhanna Sigurðardóttir [is] 0 رأی
14/11/2010
sólarljós تلفظ
sólarljós [is] 0 رأی
14/11/2010
sittu تلفظ
sittu [is] 0 رأی
14/11/2010
legið تلفظ
legið [is] 0 رأی
14/11/2010
sagt تلفظ
sagt [is] 0 رأی
14/11/2010
kauptu تلفظ
kauptu [is] 0 رأی
14/11/2010
venjuleg تلفظ
venjuleg [is] 0 رأی
14/11/2010
hét تلفظ
hét [is] 0 رأی
14/11/2010
venjulegur تلفظ
venjulegur [is] 0 رأی
14/11/2010
þekking تلفظ
þekking [is] 0 رأی
14/11/2010
hljóttu تلفظ
hljóttu [is] 0 رأی
14/11/2010
eitthvað تلفظ
eitthvað [is] 0 رأی
14/11/2010
skilgreining تلفظ
skilgreining [is] 0 رأی
14/11/2010
stattu تلفظ
stattu [is] 0 رأی
14/11/2010
liggðu تلفظ
liggðu [is] 0 رأی
14/11/2010
keypti تلفظ
keypti [is] 0 رأی
14/11/2010
sagði تلفظ
sagði [is] 0 رأی
14/11/2010
skeytingarlaus تلفظ
skeytingarlaus [is] 0 رأی
14/11/2010
þið liggið تلفظ
þið liggið [is] 0 رأی
14/11/2010
köttinn í sekknum تلفظ
köttinn í sekknum [is] 0 رأی
14/11/2010
búast við einhverju تلفظ
búast við einhverju [is] 0 رأی
14/11/2010
við liggjum تلفظ
við liggjum [is] 0 رأی
14/11/2010
lært تلفظ
lært [is] 1 رأی بهترین تلفظ