دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
07/12/2017 1952 [en] 1952 تلفظ 0 رأی
07/12/2017 1949 [en] 1949 تلفظ 0 رأی
07/12/2017 1948 [en] 1948 تلفظ 0 رأی
07/12/2017 1977 [en] 1977 تلفظ 0 رأی
07/12/2017 1976 [en] 1976 تلفظ 0 رأی
07/12/2017 1971 [en] 1971 تلفظ 0 رأی
07/12/2017 1968 [en] 1968 تلفظ 0 رأی
07/12/2017 1967 [en] 1967 تلفظ 0 رأی
07/12/2017 1966 [en] 1966 تلفظ 0 رأی
07/12/2017 1965 [en] 1965 تلفظ 0 رأی
07/12/2017 1964 [en] 1964 تلفظ 0 رأی
07/12/2017 1963 [en] 1963 تلفظ 0 رأی
07/12/2017 1962 [en] 1962 تلفظ 0 رأی
07/12/2017 1961 [en] 1961 تلفظ 0 رأی
07/12/2017 1959 [en] 1959 تلفظ 0 رأی
07/12/2017 1958 [en] 1958 تلفظ 0 رأی
07/12/2017 1956 [en] 1956 تلفظ 0 رأی
07/12/2017 1953 [en] 1953 تلفظ 0 رأی
07/12/2017 1954 [en] 1954 تلفظ 0 رأی
07/12/2017 1957 [en] 1957 تلفظ 0 رأی
07/12/2017 Dead Men Tell No Tales [en] Dead Men Tell No Tales تلفظ 0 رأی
07/12/2017 The Curse Of The Black Pearl [en] The Curse Of The Black Pearl تلفظ 0 رأی
07/12/2017 On Stranger Tides [en] On Stranger Tides تلفظ 0 رأی
07/12/2017 sight line [en] sight line تلفظ 1 رأی
07/12/2017 line of sight [en] line of sight تلفظ 1 رأی
07/12/2017 Pirates of the Caribbean: At World's End [en] Pirates of the Caribbean: At World's End تلفظ 0 رأی
07/12/2017 Dead Man's Chest [en] Dead Man's Chest تلفظ 0 رأی
07/12/2017 Kiwanis [en] Kiwanis تلفظ 0 رأی
07/12/2017 Kiwanis International [en] Kiwanis International تلفظ 0 رأی
07/12/2017 Edward R. Murrow [en] Edward R. Murrow تلفظ 1 رأی