دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
29/01/2011 polyamory [en] polyamory تلفظ 0 رأی
29/01/2011 aquascape [en] aquascape تلفظ 0 رأی
29/01/2011 agritourism [en] agritourism تلفظ 0 رأی
29/01/2011 big-box [en] big-box تلفظ 0 رأی
29/01/2011 gastric bypass [en] gastric bypass تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
29/01/2011 biodiesel [en] biodiesel تلفظ 0 رأی
29/01/2011 soul patch [en] soul patch تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
29/01/2011 spyware [en] spyware تلفظ 0 رأی
29/01/2011 defriend [en] defriend تلفظ 0 رأی
29/01/2011 matchy-matchy [en] matchy-matchy تلفظ 1 رأی
29/01/2011 overthink [en] overthink تلفظ 0 رأی
29/01/2011 catastrophizing [en] catastrophizing تلفظ -1 رأی
29/01/2011 manscape [en] manscape تلفظ 0 رأی
29/01/2011 iSilo [en] iSilo تلفظ 0 رأی
29/01/2011 Rupert Sheldrake [en] Rupert Sheldrake تلفظ 0 رأی
29/01/2011 LiveCD [en] LiveCD تلفظ 0 رأی
25/01/2011 Julianna Luisa Margulies [en] Julianna Luisa Margulies تلفظ 0 رأی
25/01/2011 genuineness [en] genuineness تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
25/01/2011 grapey [en] grapey تلفظ 0 رأی
25/01/2011 transpressive [en] transpressive تلفظ 0 رأی
25/01/2011 transpression [en] transpression تلفظ 0 رأی
25/01/2011 transcurrent [en] transcurrent تلفظ 0 رأی
25/01/2011 keywords [en] keywords تلفظ 0 رأی
25/01/2011 minor [en] minor تلفظ 0 رأی
24/01/2011 Tex Avery [en] Tex Avery تلفظ 0 رأی
24/01/2011 Nicole Natalie Austin [en] Nicole Natalie Austin تلفظ 0 رأی
24/01/2011 Robert Soleyjacks [en] Robert Soleyjacks تلفظ 0 رأی
24/01/2011 micrite [en] micrite تلفظ 0 رأی
24/01/2011 Deans [en] Deans تلفظ 0 رأی
24/01/2011 tightening [en] tightening تلفظ 0 رأی