دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
10/07/2016 cliabhrach [ga] cliabhrach تلفظ 0 رأی
10/07/2016 glanmheabhair [ga] glanmheabhair تلفظ 0 رأی
02/05/2016 Uasghrádú [ga] Uasghrádú تلفظ 0 رأی
02/05/2016 anaithnid [ga] anaithnid تلفظ 0 رأی
02/05/2016 bolcánach [ga] bolcánach تلفظ 0 رأی
02/05/2016 dhearcadh [ga] dhearcadh تلفظ 0 رأی
02/05/2016 tuigtear [ga] tuigtear تلفظ 0 رأی
02/05/2016 caithim [ga] caithim تلفظ 0 رأی
02/05/2016 cúramóir [ga] cúramóir تلفظ 0 رأی
02/05/2016 béalmhír [ga] béalmhír تلفظ 0 رأی
02/05/2016 polláire [ga] polláire تلفظ 0 رأی
02/05/2016 críochnaím [ga] críochnaím تلفظ 0 رأی
02/05/2016 tslándáil [ga] tslándáil تلفظ 0 رأی
18/08/2015 ceallalóid [ga] ceallalóid تلفظ 0 رأی
18/08/2015 cuisligh [ga] cuisligh تلفظ 0 رأی
18/08/2015 túcán [ga] túcán تلفظ 0 رأی
18/08/2015 Ceantar na nOileáin [ga] Ceantar na nOileáin تلفظ 0 رأی
18/08/2015 Leanbhán [ga] Leanbhán تلفظ 0 رأی
18/08/2015 Dhochartaigh [ga] Dhochartaigh تلفظ 0 رأی
18/08/2015 Nic Cárthaigh [ga] Nic Cárthaigh تلفظ 0 رأی
18/08/2015 Meán Fómhair [ga] Meán Fómhair تلفظ 0 رأی
18/08/2015 Satharn [ga] Satharn تلفظ 0 رأی
18/03/2015 comhlárnach [ga] comhlárnach تلفظ 0 رأی
18/03/2015 cáidheach [ga] cáidheach تلفظ 0 رأی
18/03/2015 tá tú [ga] tá tú تلفظ 0 رأی
18/03/2015 Clannad [ga] Clannad تلفظ 0 رأی
18/03/2015 sé'n [ga] sé'n تلفظ 0 رأی
18/03/2015 taiscéalaíocht [ga] taiscéalaíocht تلفظ 0 رأی
18/03/2015 Cré na Cille [ga] Cré na Cille تلفظ 0 رأی
16/01/2015 cúiseamh [ga] cúiseamh تلفظ 0 رأی