دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
14/03/2018 Stützpolymer [de] Stützpolymer تلفظ 0 رأی
14/03/2018 Coniferin [de] Coniferin تلفظ 0 رأی
14/03/2018 Coniferylalkohol [de] Coniferylalkohol تلفظ 0 رأی
14/03/2018 Phenylpropanoid [de] Phenylpropanoid تلفظ 0 رأی
14/03/2018 Crotylalkohol [de] Crotylalkohol تلفظ 0 رأی
14/03/2018 Kaliumphosphat [de] Kaliumphosphat تلفظ 0 رأی
14/03/2018 Frühindustrialisierung [de] Frühindustrialisierung تلفظ 0 رأی
14/03/2018 Wuppertaler Schwebebahn [de] Wuppertaler Schwebebahn تلفظ 0 رأی
14/03/2018 Elberfeld [de] Elberfeld تلفظ 0 رأی
14/03/2018 orthorhombisch [de] orthorhombisch تلفظ 0 رأی
14/03/2018 Kaliumtitanylphosphat [de] Kaliumtitanylphosphat تلفظ 1 رأی
14/03/2018 Titanaluminide [de] Titanaluminide تلفظ 0 رأی
14/03/2018 halen [de] halen تلفظ 0 رأی
14/03/2018 Besser allein als in böser Gemein. [de] Besser allein als in böser Gemein. تلفظ 0 رأی
14/03/2018 Ich denke, also bin ich [de] Ich denke, also bin ich تلفظ 0 رأی
14/03/2018 Cinecittà Nürnberg [de] Cinecittà Nürnberg تلفظ 0 رأی
14/03/2018 gray [de] gray تلفظ 0 رأی
14/03/2018 Serm [de] Serm تلفظ 0 رأی
14/03/2018 Wanheimerort [de] Wanheimerort تلفظ 0 رأی
14/03/2018 Wöhrder Tor [de] Wöhrder Tor تلفظ 0 رأی
14/03/2018 Wöhrder Türlein [de] Wöhrder Türlein تلفظ 0 رأی
14/03/2018 Fronveste [de] Fronveste تلفظ 0 رأی
14/03/2018 Hesperidengärten [de] Hesperidengärten تلفظ 0 رأی
14/03/2018 Hans Beheim der Ältere [de] Hans Beheim der Ältere تلفظ 0 رأی
14/03/2018 Hans Behaim [de] Hans Behaim تلفظ 0 رأی
14/03/2018 Meiderich/Beeck [de] Meiderich/Beeck تلفظ 0 رأی
14/03/2018 Beeckerwerth [de] Beeckerwerth تلفظ 0 رأی
14/03/2018 Beeck [de] Beeck تلفظ 0 رأی
14/03/2018 Fahrn [de] Fahrn تلفظ 0 رأی
14/03/2018 laar [de] laar تلفظ 0 رأی