دسته‌بندی:

numerals

تصديق numerals تلفظ ها

 • cinc mil تلفظ cinc mil [ca]
 • nou mil تلفظ nou mil [ca]
 • trenta-set تلفظ trenta-set [ca]
 • tres-centes تلفظ tres-centes [ca]
 • vuit-centes تلفظ vuit-centes [ca]
 • چوبیس تلفظ چوبیس [ur]
 • milió تلفظ milió [ca]
 • quatre-centes تلفظ quatre-centes [ca]
 • quintilió تلفظ quintilió [ca]
 • seixanta-un تلفظ seixanta-un [ca]
 • setanta-vuit تلفظ setanta-vuit [ca]
 • sis mil تلفظ sis mil [ca]
 • vuit mil تلفظ vuit mil [ca]
 • dos-cents mil تلفظ dos-cents mil [ca]
 • setanta-cinc تلفظ setanta-cinc [ca]
 • cinquanta-sis تلفظ cinquanta-sis [ca]
 • dos milions تلفظ dos milions [ca]
 • set-cents mil تلفظ set-cents mil [ca]
 • sis-centes تلفظ sis-centes [ca]
 • cinquanta-set تلفظ cinquanta-set [ca]
 • quatre mil تلفظ quatre mil [ca]
 • تئیس تلفظ تئیس [ur]
 • cinc-centes mil تلفظ cinc-centes mil [ca]
 • dos bilions تلفظ dos bilions [ca]
 • noranta-cinc تلفظ noranta-cinc [ca]
 • noranta-set تلفظ noranta-set [ca]
 • nou-cents mil تلفظ nou-cents mil [ca]
 • seixanta-set تلفظ seixanta-set [ca]
 • set mil تلفظ set mil [ca]
 • vuitanta-cinc تلفظ vuitanta-cinc [ca]
 • noranta-quatre تلفظ noranta-quatre [ca]
 • noranta-sis تلفظ noranta-sis [ca]
 • noranta-un تلفظ noranta-un [ca]
 • quatre-centes mil تلفظ quatre-centes mil [ca]
 • setanta-sis تلفظ setanta-sis [ca]
 • sis-cents mil تلفظ sis-cents mil [ca]
 • trilió تلفظ trilió [ca]
 • vuitanta-un تلفظ vuitanta-un [ca]
 • cinc-cents mil تلفظ cinc-cents mil [ca]
 • IV-ый تلفظ IV-ый [ru]
 • quadrilió تلفظ quadrilió [ca]
 • set-centes mil تلفظ set-centes mil [ca]
 • setanta-un تلفظ setanta-un [ca]
 • sis-centes mil تلفظ sis-centes mil [ca]
 • un bilió تلفظ un bilió [ca]
 • vuitanta-quatre تلفظ vuitanta-quatre [ca]
 • vuitanta-sis تلفظ vuitanta-sis [ca]
 • nou-centes mil تلفظ nou-centes mil [ca]
 • vuitanta-set تلفظ vuitanta-set [ca]
 • ستّاون تلفظ ستّاون [ur]
 • گیارہواں تلفظ گیارہواں [ur]
 • комын تلفظ комын [tt]
 • ضبط تلفظ ௩ [ta] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ ௪ [ta] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ ௬ [ta] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ ௯ [ta] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ c'hwec'h kant c'hwec'h kant [br] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ cuaranta siete cuaranta siete [an] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ daou c'hant daou c'hant [br] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ daou vil daou vil [br] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ eizh kant eizh kant [br] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ fuiṋasumbe fuiṋasumbe [ve] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ kanahākūmāhiku kanahākūmāhiku [haw] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ makumemune nkombo makumemune nkombo [ts] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ mẹtadiladọta mẹtadiladọta [yo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ nav c'hant nav c'hant [br] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ pevar c'hant pevar c'hant [br] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ quaranta sétte quaranta sétte [co] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ quarantaset quarantaset [rm] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ tri c'hant tri c'hant [br] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ ветымын ветымын [kv] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ дас кык дас кык [kv] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ дас ӧти дас ӧти [kv] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ дас ӧтик дас ӧтик [kv] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ квайт квайт [kv] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ квайтымын квайтымын [kv] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ кӧкъямысдас кӧкъямысдас [kv] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ нелямын нелямын [kv] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ ԋеԉамын-ԍиԅим ԋеԉамын-ԍиԅим [kv] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ ӧкмысдас ӧкмысдас [kv] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ ӧти ӧти [kv] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ сизимдас сизимдас [kv] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ чолӧм чолӧм [kv] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ ҩынҩажәи быжьба ҩынҩажәи быжьба [ab] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ ኣርብዓን፡ሾብዓ ኣርብዓን፡ሾብዓ [ti] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ བརྒྱད བརྒྱད [bo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ មួយ មួយ [km] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ ែសសឹបំពីរ ែសសឹបំពីរ [km] در انتظار تلفظ