BETA

Discover Forvo Academy, our new online teaching platform.

Go to Forvo Academy

پيشنهاد ما برای افزودن واژه

اين صفحه شامل چكيده‌ای در مورد افزودن واژه های مناسب به فوروو در كنار آنچه طبق قوانين ما ممنوع است می باشد؛ البته استثناهای زيادی ميان اين دنيای بزرگ واژگان وجود دارد.

مواردی كه پيشنهاد نمی كنيم
- اسم، فعل.
- مكان ها.
- افراد.
- نام های تجاری.
- شماره های اصلی: ١, ١٠, ١٠٠, five.
- افعال صرف شده و اسم های جمع بسته شده.

مواردی كه توصیه نمی كنيم
- كاربرد حرف تعريف (مثل: اين ماشين، يك ماشين).
- كاربد حروف اضافۀ غير ضروری (مثل: توی خانه).
- جمله، مگر اينكه يك اصطلاح باشد.
- واژه های مربوط به زبان های خارجی.
- دستۀ عدد ها: ٢٣٤, ٢٣٥, ٢٣٦...
- واژه های مركب از چند واژه كه تلفظشان به صورت يكجا ضرورتی ندارد (مثل: ساختمان آبی).