تلفظ

شما می‌توانيد يک زبان را انتخاب كنيد تا واژه‌های تلفظ نشده را فقط در همان زبان مشاهده كنيد..

 • ضبط تلفظ dandelaith dandelaith
 • ضبط تلفظ Madainn mhath, bràthair Madainn mhath, bràthair
 • ضبط تلفظ Oilbhe Oilbhe
 • ضبط تلفظ sgriosail sgriosail
 • ضبط تلفظ leinn leinn
 • ضبط تلفظ leatha leatha
 • ضبط تلفظ Caitlin Nic Aonghais Caitlin Nic Aonghais
 • ضبط تلفظ a Sheaumais a Sheaumais
 • ضبط تلفظ Ardbeg Ardbeg [Scotch, whisky, whiskey winemaker]
 • ضبط تلفظ Sean Truibhais Sean Truibhais [song title]
 • ضبط تلفظ stòr stòr
 • ضبط تلفظ gas gas [noun, sostantivo, Gasos, Oxford 3000, latina scientifica, chemia, surname]
 • ضبط تلفظ cailleachean cailleachean
 • ضبط تلفظ Eilean Musdile Eilean Musdile
 • ضبط تلفظ cuimnig do geallamnaca cuimnig do geallamnaca
 • ضبط تلفظ crannag crannag
 • ضبط تلفظ Phàrlamaid Phàrlamaid
 • ضبط تلفظ tòn tòn
 • ضبط تلفظ taibhshe taibhshe
 • ضبط تلفظ nighean_na_h-oidhche nighean_na_h-oidhche
 • ضبط تلفظ Lochlannaich Lochlannaich
 • ضبط تلفظ Tuiteam Tuiteam
 • ضبط تلفظ Failte Tighearna an t-Struthain Failte Tighearna an t-Struthain
 • ضبط تلفظ Struthain Struthain
 • ضبط تلفظ orra orra [főnév]
 • ضبط تلفظ Bean Dudh a' Ghleanna Bean Dudh a' Ghleanna
 • ضبط تلفظ Schicksal Schicksal
 • ضبط تلفظ Schatz Schatz [Schatz]
 • ضبط تلفظ Herz Herz [noun, WL]
 • ضبط تلفظ Soncerae Soncerae
 • ضبط تلفظ suilineach suilineach
 • ضبط تلفظ oirre oirre
 • ضبط تلفظ Ellylldan Ellylldan [heat, fire, fairies, fairy, elemental, mythology, scottish, Gaelic]
 • ضبط تلفظ corp corp [noun, body]
 • ضبط تلفظ breab breab
 • ضبط تلفظ Bidh a choille a deanamh an uisge-beatha Bidh a choille a deanamh an uisge-beatha
 • ضبط تلفظ Shian Shian
 • ضبط تلفظ aon adharcach aon adharcach
 • ضبط تلفظ Curran Curran
 • ضبط تلفظ miotas miotas
 • ضبط تلفظ Jennah Greaig Jennah Greaig
 • ضبط تلفظ snèap snèap
 • ضبط تلفظ ugh ugh [interjection]
 • ضبط تلفظ orainsear orainsear
 • ضبط تلفظ èadhair èadhair
 • ضبط تلفظ botal botal
 • ضبط تلفظ Ka-lyrra Ka-lyrra
 • ضبط تلفظ Connail Connail
 • ضبط تلفظ làithean-saora làithean-saora
 • ضبط تلفظ ciùin ciùin