زازاکی راهنمای تلفظ

[Zazaki]

پيوستن به تلفظ های زازاکی

  • شمار متكلمان: 2.500.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 16
  • واژه‌های تلفظ‌شده: 958
  • واژه‌های تلفظ‌نشده: 154
  • زازاکی عكس از Jan Sefti