كياتونی زاپوتك راهنمای تلفظ

[diidx zah]

پيوستن به تلفظ های كياتونی زاپوتك

  • شمار متكلمان: 15.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 10
  • واژه‌های تلفظ‌شده: 85
  • واژه‌های تلفظ‌نشده: 41