چینی وو راهنمای تلفظ

[吳语]

پيوستن به تلفظ های چینی وو

  • شمار متكلمان: 80.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 705
  • واژه‌های تلفظ‌شده: 13.576
  • واژه‌های تلفظ‌نشده: 274