فلاندی راهنمای تلفظ

[Vlaams]

پيوستن به تلفظ های فلاندی

  • شمار متكلمان: 6.100.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 247
  • واژه‌های تلفظ شده: 1.482
  • واژه‌های تلفظ نشده: 332
  • فلاندی عكس از Mislav Marohnić