فلاندی راهنمای تلفظ

[Vlaams]

پيوستن به تلفظ های فلاندی

  • شمار متكلمان: 6.100.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 284
  • واژه‌های تلفظ‌شده: 1.864
  • واژه‌های تلفظ‌نشده: 280
  • فلاندی عكس از Mislav Marohnić