کلینگون راهنمای تلفظ

[tlhIngan Hol]

پيوستن به تلفظ های کلینگون

  • شمار متكلمان: 431.892.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 50
  • واژه‌های تلفظ شده: 1.047
  • واژه‌های تلفظ نشده: 148
  • کلینگون عكس از Cristiano Betta