فرهنگ لغت تلفظ کلینگون

جستجو نمایید و بیاموزید که چگونه کلمات و عبارات زبان (کلینگون) را تلفظ کنید. با راهنمایی های ما تلفظ را یاد بگیرید.

تلفظ های بیشتر کنکاش شده به کلینگون

  • what تلفظ what
  • Hamlet تلفظ Hamlet
  • HU تلفظ HU
  • bong تلفظ bong
  • dis تلفظ dis
  • Qapla' تلفظ Qapla'
  • nur تلفظ nur
  • je تلفظ je
  • jun تلفظ jun
  • LOL تلفظ LOL

نمايش همه

آیا مایلید واژه‏ ها و عبارات زبان (کلینگون) را تلفظ نمایید؟