کلینگون راهنمای تلفظ

[tlhIngan Hol]

پيوستن به تلفظ های کلینگون

  • شمار متكلمان: ناموجود
  • شمار متكلمان در فوروو: 53
  • واژه‌های تلفظ‌شده: 1.048
  • واژه‌های تلفظ‌نشده: 155
  • کلینگون عكس از Cristiano Betta