تامیلی راهنمای تلفظ

[தமிழ்]

پيوستن به تلفظ های تامیلی

  • شمار متكلمان: 75.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 636
  • واژه‌های تلفظ‌شده: 2.980
  • واژه‌های تلفظ‌نشده: 168
  • تامیلی عكس از Simply CVR
تلفظ های برتر افزودن واژه

نمايش همه