سیلتی راهنمای تلفظ

[Silôţi]

پيوستن به تلفظ های سیلتی

  • شمار متكلمان: 10.300.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 1
  • واژه‌های تلفظ‌شده: 4
  • واژه‌های تلفظ‌نشده: 20