صربی راهنمای تلفظ

[Српски / Srpski]

پيوستن به تلفظ های صربی

  • شمار متكلمان: 12.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 999
  • واژه‌های تلفظ‌شده: 11.168
  • واژه‌های تلفظ‌نشده: 6.077
واژه های تازه برای تلفظ مشترک شوید

نمايش همه