شونا راهنمای تلفظ

[chiShona]

پيوستن به تلفظ های شونا

  • شمار متكلمان: 7.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 31
  • واژه‌های تلفظ شده: 168
  • واژه‌های تلفظ نشده: 66
  • شونا عكس از vcp.de