شونا راهنمای تلفظ

[chiShona]

پيوستن به تلفظ های شونا

  • شمار متكلمان: 7.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 33
  • واژه‌های تلفظ‌شده: 167
  • واژه‌های تلفظ‌نشده: 92
  • شونا عكس از vcp.de