سيسيلی راهنمای تلفظ

[Sicilianu]

پيوستن به تلفظ های سيسيلی

  • شمار متكلمان: 8.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 47
  • واژه‌های تلفظ‌شده: 1.838
  • واژه‌های تلفظ‌نشده: 1.083
  • سيسيلی عكس از Scott Wylie