ساردينی راهنمای تلفظ

[Sardu]

پيوستن به تلفظ های ساردينی

  • شمار متكلمان: 1.850.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 29
  • واژه‌های تلفظ‌شده: 738
  • واژه‌های تلفظ‌نشده: 129
  • ساردينی عكس از Gianni Careddu