رُمی راهنمای تلفظ

[Romani chib]

پيوستن به تلفظ های رُمی

  • شمار متكلمان: 2.500.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 59
  • واژه‌های تلفظ‌شده: 49
  • واژه‌های تلفظ‌نشده: 369
  • رُمی عكس از Public domain