پالنكرو راهنمای تلفظ

[Palenquero]

پيوستن به تلفظ های پالنكرو

  • شمار متكلمان: 3.500
  • شمار متكلمان در فوروو: 4
  • واژه‌های تلفظ‌شده: 3
  • واژه‌های تلفظ‌نشده: 110