پاپيامنتو راهنمای تلفظ

[Papiamentu]

پيوستن به تلفظ های پاپيامنتو

  • شمار متكلمان: 330.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 83
  • واژه‌های تلفظ‌شده: 150
  • واژه‌های تلفظ‌نشده: 1.082