پاپيامنتو راهنمای تلفظ

[Papiamentu]

پيوستن به تلفظ های پاپيامنتو

  • شمار متكلمان: 330.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 81
  • واژه‌های تلفظ شده: 150
  • واژه‌های تلفظ نشده: 787