اوجيب وا راهنمای تلفظ

[ᐊᓂᔑᓈᐯᒧᐎᓐ]

پيوستن به تلفظ های اوجيب وا

  • شمار متكلمان: 55.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 18
  • واژه‌های تلفظ‌شده: 119
  • واژه‌های تلفظ‌نشده: 41
  • اوجيب وا عكس از Public domain