ناپلی راهنمای تلفظ

[Nnapulitano]

پيوستن به تلفظ های ناپلی

  • شمار متكلمان: 7.500.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 44
  • واژه‌های تلفظ‌شده: 1.375
  • واژه‌های تلفظ‌نشده: 146
  • ناپلی عكس از Giuseppe Ceglia