مین نان راهنمای تلفظ

[闽南语]

پيوستن به تلفظ های مین نان

  • شمار متكلمان: 15.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 711
  • واژه‌های تلفظ‌شده: 24.108
  • واژه‌های تلفظ‌نشده: 1.046
  • مین نان عكس از 690518207