مالتی راهنمای تلفظ

[Malti]

پيوستن به تلفظ های مالتی

  • شمار متكلمان: 330.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 80
  • واژه‌های تلفظ‌شده: 771
  • واژه‌های تلفظ‌نشده: 353
  • مالتی عكس از Frank Vincentz