مالتی راهنمای تلفظ

[Malti]

پيوستن به تلفظ های مالتی

  • شمار متكلمان: 330.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 79
  • واژه‌های تلفظ‌شده: 772
  • واژه‌های تلفظ‌نشده: 332
  • مالتی عكس از Frank Vincentz